Mens Met­te slet­ter, gem­mer 15 af hen­des mini­stre deres sms’er

Fri­heds­bre­vet har spurgt alle 18 nuvæ­ren­de soci­al­de­mo­kra­ti­ske mini­stre, om de syste­ma­tisk slet­ter beske­der som Met­te Fre­de­rik­sen og fle­re cen­tra­le top­folk i Stats­mi­ni­ste­ri­et. I alt er 17 mini­stre er vendt til­ba­ge med svar, og her oply­ser 15 mini­stre, at deres sms’er ikke bli­ver slet­tet per automatik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her