Mens Met­te slet­ter, gem­mer 15 af hen­des mini­stre deres sms’er

Fri­heds­bre­vet har spurgt alle 18 nuvæ­ren­de soci­al­de­mo­kra­ti­ske mini­stre, om de syste­ma­tisk slet­ter beske­der som Met­te Fre­de­rik­sen og fle­re cen­tra­le top­folk i Stats­mi­ni­ste­ri­et. I alt er 17 mini­stre er vendt til­ba­ge med svar, og her oply­ser 15 mini­stre, at deres sms’er ikke bli­ver slet­tet per automatik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.