Mens Nor­ge ven­te­de på god­ken­del­se send­te Dan­mark trop­per til Mali

Mens Mali beskyl­der Dan­mark for at sen­de jæger­sol­da­ter til det vestafri­kan­ske land uden at have fået lov, har Nor­ge valgt at ven­te med at sen­de sine trop­per afsted, for­di der mang­ler grønt lys fra Mali. Det oply­ser Nor­ges for­svars­mi­ni­ste­ri­um til Frihedsbrevet.Ifølge uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod er Dan­mark i Mali på “en klar invi­ta­tion” og er des­u­den en del af den fran­ske mis­sion i lan­det. Men mili­tærjun­ta­en i Mali fast­hol­der, at Dan­mark er i lan­det ulov­ligt. Der­for kan det ende med, at de dan­ske jæger­sol­da­ter ven­der hjem alle­re­de i næste uge – enten for­di de bli­ver smidt ud eller rej­ser i pro­test. Eks­pert mener, at rege­rin­gen har malet sig op i et hjør­ne og under­vur­de­ret de kom­pli­ce­re­de for­hold i Mali. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.