Mere end 1.000 sager om mis­brug af For­sva­rets kre­dit­kort: Nu kræ­ver DF en rede­gø­rel­se fra forsvarsministeren

Før forsvarsminister Morten Bødskov (S) besøger Livgardens Kaserne i København fredag den 24. juni 2022. Ministeren overværer årsparaden, taler til Hold 2, som skal udsendes og afløse Hold 1 i Letland, og holder efterfølgende doorstep.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

På fem år har der været 1.096 sager, hvor ansat­te i For­sva­ret har brugt deres per­so­na­le­kre­dit­kort pri­vat. Det afslø­rer en aktind­sigt hos For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Regn­skabs­sty­rel­se. Hele 345 af sager­ne var så alvor­li­ge, at de blev vide­re­sendt til For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Per­so­na­lesty­rel­se. Nu kræ­ver Dansk Fol­ke­par­ti en rede­gø­rel­se fra for­svars­mi­ni­ste­ren og fore­slår sam­men med De Kon­ser­va­ti­ve at mind­ske det sto­re antal af kre­dit­kort i Forsvaret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her