Met­te Fre­de­rik­sen afvi­ser kend­skab til S‑storsponsors sam­ar­bej­de med HA-præsident

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen afvi­ser ethvert kend­skab til et sam­ar­bej­de mel­lem byg­ge­ma­ta­doren Jes­per Sko­vs­gaard, der ved sid­ste valg var blandt Soci­al­de­mo­kra­tiets vig­tig­ste øko­no­mi­ske støt­ter, og byg­ge­fir­ma­et NCN Byg­ge­ri, som er ejet af Nick Car­sten Niel­sen, der iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger er Hells Angels-præ­si­dent på Fyn. Det for­tal­te stats­mi­ni­ste­ren på Fol­ke­mø­det på Born­holm, da Fri­heds­bre­vet præ­sen­te­re­de hen­de for oplysningerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her