Mini­ster vil læg­ge pres på Qatar: Hav­de ikke tid til at mødes med magt­fuld VM-chef

Dan­mark skal tage den kri­ti­ske dia­log og læg­ge pres på Qatar for­ud for det kon­tro­ver­si­el­le VM i fod­bold, der star­ter den 20. novem­ber i ørken­sta­ten. Det bud­skab har kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) gen­ta­get igen og igen. Men kul­tur­mi­ni­ste­ren hav­de ikke tid til at mødes med Qata­rs VM-chef Has­san Al-Thawa­di, der under sit to dage lan­ge besøg i Dan­mark ønske­de at mødes med mini­ste­ren for at have en åben og trans­pa­rent dis­kus­sion om VM. På sel­ve dagen for Has­san Al-Thawa­dis besøg i Dan­mark skrev Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, at det ikke kun­ne lade sig gøre, for­di mini­ste­ren hav­de en fyldt kalen­der. Dagen før hav­de hun ellers talt om vig­tig­he­den af at tage debatten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.