Mini­ste­ri­um bad for­ske­re gem­me cen­tra­le kon­klu­sio­ner og til­pas­se ord­valg til kampag­ne før udgi­vel­se af ny rap­port om sexisme

Det var nog­le “meget, meget vil­de tal”, som lige­stil­lings­mi­ni­ster Marie Bjer­re (V) for nylig kun­ne præ­sen­te­re i en ny stor under­sø­gel­se af dan­sker­nes erfa­rin­ger med sexis­me. Men for­sker­ne bag under­sø­gel­sen under­stre­ge­de over for mini­ste­ri­et, at der var tale om en “grov/forsimplet defi­ni­tion af sexis­me”, som ikke kun­ne stå ale­ne. Det var imid­ler­tid nuan­cer, som mini­ste­ri­et bad om at få “ryk­ket hen sidst i rap­por­ten”, lige­som mini­ste­ri­et også bad for­sker­ne til­pas­se rap­por­tens ord­valg til en kom­men­de kampag­ne fra tre­par­ten Alli­an­ce mod seksu­el chi­ka­ne. Marie Bjer­re afvi­ser at have “stram­met” kon­klu­sio­ner­ne, mens hen­des mini­ste­ri­um fast­hol­der ale­ne at have blan­det sig i rap­por­tens “for­mid­lings­mæs­si­ge” aspekt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her