Mini­ste­ri­um beskyl­des for at træk­ke kostsko­lebørns sag om mil­li­o­ner­stat­ning i lang­drag – nu bli­ver myn­dig­he­der­ne stævnet

Tål­mo­dig­he­den hos 18 tid­li­ge­re ele­ver fra den skan­da­le­ram­te Hav­re­går­den Kostsko­le og deres advo­kat Mads Pram­m­ing er brugt op. Det er nu ni måne­der siden, at de send­te et erstat­nings­krav til Bør­ne- og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, for­di myn­dig­he­der­ne – iføl­ge ele­ver­ne – ikke greb ind og for­hin­dre­de kræn­kel­ser af dem på den nu luk­ke­de kostsko­le. Både advo­kat Mads Pram­m­ing og pro­fes­sor i for­valt­nings­ret Micha­el Gøtze har kri­ti­se­ret myn­dig­he­der­nes mang­len­de svar, og nu kan der ikke ven­tes læn­ge­re, siger Mads Pram­m­ing, der i går stæv­ne­de de invol­ve­re­de myndigheder. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.