Mini­ste­ri­um kør­te tæt par­løb med kli­ma­syn­der om kon­tro­ver­si­el gas­led­ning: Embeds­folk blev grun­digt ori­en­te­ret om lobbyarbejde

Der føjes nu et opsigtsvæk­ken­de nyt lag til for­tæl­lin­gen om den kon­tro­ver­si­el­le gas­led­ning, som rege­rin­gen har beslut­tet at etab­le­re på Lol­land-Fal­ster til stor gavn for lan­dets næst­stør­ste kli­ma­syn­der i skik­kel­se af suk­ker­fa­brik­ken Nor­dic Sugar. For alle­re­de fle­re måne­der inden beslut­nin­gen offi­ci­elt blev ved­ta­get og meldt ud, ind­gik leden­de embeds­folk i Klima‑, Energi‑, og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et i et sær­de­les tæt par­løb med fabrik­ken Nor­dic Sugar, som har sto­re øko­no­mi­ske inter­es­ser i gasledningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.