Mink­kom­mis­sio­nen hav­de “intet ønske” om at over­væ­re åbnin­gen af “gen­skab­te” mink-sms’er 

Hvor­for blev de tom­me kuver­ter med Stats­mi­ni­ste­ri­ets ikke-gen­skab­te sms’er i minksa­gen først åbnet dagen efter kom­mu­nalval­get? Det spørgs­mål har i over en uge skabt røre hos oppo­si­tio­nen, som ankla­ger rege­rin­gen for at til­ba­ge­hol­de oplys­nin­ger og tale usandt. Iføl­ge rege­rin­gen er hånd­te­rin­gen af kuver­ter­ne aftalt i “fuld­stæn­digt sam­ar­bej­de” med Mink­kom­mis­sio­nen med hen­blik på at sik­re “fuld trans­pa­rens” omkring pro­ces­sen. Fle­re oplys­nin­ger i sagen teg­ner dog et bil­le­de af, at kom­mis­sio­nens rol­le reelt var meget begræn­set. Det er blandt andet kom­met frem, at den “ingen ind­fly­del­se” hav­de på tids­punk­tet for åbnin­gen af mate­ri­a­let. Og til Fri­heds­bre­vet siger kom­mis­sio­nen nu, at den “intet ønske” hav­de om at være til ste­de, da kuver­ter­nes for­seg­ling blev brudt, og at den des­u­den ikke ved, om mate­ri­a­let blev åbnet i fæl­les­skab. Så hvad står til­ba­ge af det tæt­te sam­ar­bej­de med Mink­kom­mis­sio­nen, som rege­rin­gen hæn­ger sin hat på? Fri­heds­bre­vet giver dig her et over­blik og dyk­ker sam­ti­dig ned i en mystisk detal­je i rege­rin­gens rede­gø­rel­se, der invol­ve­rer USB-nøg­ler, og noget sær­ligt “tek­nisk grej”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her