Minkkom­mis­sio­nen havde “intet ønske” om at overvære åbnin­gen af “gen­sk­abte” mink-sms’er 

Hvor­for blev de tomme kuvert­er med Statsmin­is­teri­ets ikke-gen­sk­abte sms’er i minksagen først åbnet dagen efter kom­mu­nal­val­get? Det spørgsmål har i over en uge skabt røre hos oppo­si­tio­nen, som anklager regerin­gen for at tilbage­holde oplysninger og tale usandt. Ifølge regerin­gen er hånd­terin­gen af kuvert­erne aftalt i “fuld­stændigt samar­be­jde” med Minkkom­mis­sio­nen med hen­blik på at sikre “fuld trans­parens” omkring processen. Flere oplysninger i sagen teg­n­er dog et billede af, at kom­mis­sio­nens rolle reelt var meget begrænset. Det er blandt andet kom­met frem, at den “ingen ind­fly­delse” havde på tid­spunk­tet for åbnin­gen af mate­ri­alet. Og til Fri­heds­brevet siger kom­mis­sio­nen nu, at den “intet ønske” havde om at være til stede, da kuvert­ernes forsegling blev brudt, og at den desu­den ikke ved, om mate­ri­alet blev åbnet i fæl­lesskab. Så hvad står tilbage af det tætte samar­be­jde med Minkkom­mis­sio­nen, som regerin­gen hænger sin hat på? Fri­heds­brevet giv­er dig her et overb­lik og dykker sam­tidig ned i en mys­tisk detal­je i regerin­gens redegørelse, der involver­er USB-nøgler, og noget særligt “teknisk grej”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.