Mode­ra­ter­nes kul­tu­r­ord­fø­rer i modof­fen­siv: Her er sager­ne, Jon Step­hen­sen prø­ver at løbe fra

De sene­ste par uger har været tur­bu­len­te for Mode­ra­ter­nes Jon Step­hen­sen. Sagen om hans fyring fra Fre­de­riks­berg-tea­tret Aveny‑T i maj sid­ste år er nem­lig blus­set op igen og vendt til­ba­ge med for­ny­et styr­ke. I dag står kul­tur- og uden­rigs­ord­fø­re­ren, der engang for ikke sær­lig læn­ge siden var tea­ter­di­rek­tør, i mid­ten af et højspændt dra­ma, der hand­ler om en ny rets­sag og om for­fal­ske­de under­skrif­ter, mis­brug af tea­trets øko­no­mi, beta­ling af syge med­ar­bej­de­re og øde­lag­te male­ri­er. Her kan du læse et over­blik over sagen, der nu også træk­ker trå­de til kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M).

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her