Mode­ra­ter­nes par­ti­stif­te­re er ueni­ge om hår­de­re straf­fe: “Det må han jo ger­ne mene, men det mener jeg ikke”

Lars Løkke Rasmussen på Moderaternes pressemøde om deres økonomiske plan på Christiansborg mandag den 19. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Spør­ger man Mode­ra­ter­ne, om der skal være hår­de­re straf­fe i sær­ligt udsat­te bolig­om­rå­der, får man vidt for­skel­li­ge svar afhæn­gigt af, hvil­ken kan­di­dat man spør­ger. Det kan lyde, at “det er logik, at man ikke skal for­skel­s­be­hand­le folk alt efter, hvor de bor”, men det kan også lyde, at “vi må læg­ge en hår­de­re linje mod de få, så de fle­ste ikke bli­ver ramt”. Den inter­ne uenig­hed opda­ge­de Fri­heds­bre­vets val­g­a­na­ly­ti­ker Mads Fuglsang Hove, da han gen­nem­gik DR’s kan­di­dat­test. Det viser sig nem­lig, at to tred­je­de­le af kan­di­da­ter fra Mode­ra­ter­ne har sva­ret, at de er over­ve­jen­de skep­ti­ske over­for idéen om hår­de­re straf­fe i udsat­te bolig­om­rå­der, mens den sid­ste tred­je­del er posi­tivt stemt. Kun tre af par­tiets i alt 50 kan­di­da­ter har ikke sva­ret på kan­di­dat­te­sten, her­un­der par­ti­for­mand Lars Løk­ke Rasmussen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her