Muse­ums­chef anbe­fa­le­de selv fæt­ter og svo­ger til stil­lin­ger i egen afde­ling – nu vil muse­et under­sø­ge sig selv

Holmegaard Værk 2020

Direk­tø­ren for Muse­um Sydøst­dan­mark, Keld Møl­ler Han­sen, bekræf­ter nu over for Fri­heds­bre­vet, at det var muse­ums­chef Thor­b­jørn Kol­bo selv, der anbe­fa­le­de sin svo­ger og fæt­ter til rol­ler­ne som hen­holds­vis VVS’er og gra­fi­ker. Stil­lin­ger, der sene­re er ble­vet til ejen­doms­le­der og art director. I et skrift­ligt svar skri­ver Keld Møl­ler Han­sen, at der efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger nu er igang­s­at arbej­de med både en habi­li­tetspo­li­tik og en under­sø­gel­se af for­hol­de­ne på museet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her