Muse­ums­chef er chef for sin svo­ger og fæt­ter, mens mor også er ansat på sam­me muse­um: “Det her er nepo­tis­me,” siger ekspert


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Pres­se­næv­net har udtalt kri­tik af artiklen.

Foto: Muse­um Sydøstdanmark

Det kor­te af det lange

På Muse­um Sydøst­dan­mark er muse­ums­chef Thor­b­jørn Kol­bo chef for fle­re af sine nær­me­ste. Nepo­tis­me, siger en eks­pert, men direk­tø­ren oply­ser, at fami­lie­med­lem­mer­ne var de stær­ke­ste kandidater. 

Hele histo­ri­en

Det kun­ne godt lig­ne, at man var kørt for­kert og ankom­met til et indu­stri­om­rå­de, når man lige nær­mer sig muse­et Hol­me­gaard Værk. Sto­re tom­me par­ke­rings­plad­ser, mud­der på vej­en og lager­hal­ler så langt øjet ræk­ker. Men gemt væk bag de rygen­de skor­ste­ne lig­ger muse­et, som modt­og en “Muse­um of the year”-award i 2022. 

Eller som en tri­um­fe­ren­de muse­ums­chef Thor­b­jørn Kol­bo beskrev det på sin Face­book-pro­fil, så vandt Hol­me­gaard Værk muse­ets svar på en Oscar. 

Der er langt fra Hol­lywood til Hol­me­gaard nor­døst fra Næst­ved på sådan en grå tirs­dag for­mid­dag, og par­ke­rings­plad­sen vid­ner om, at vi ikke er på fuld kapa­ci­tet i dag. Inden­for er der i hvert fald fred og ingen fare, og et par ægte gla­s­puste­re er i fuld gang med at gøre det, de for­ment­lig er bedst til. Og de hører Tal­king Heads imens. 

En hånd­fuld gæster, alle i det klas­si­ske muse­ums­seg­ment – alt­så kvin­der over 60 i lan­ge åbne car­di­gans – tris­ser rundt og ser på, hvad muse­umsshop­pen mon har at byde på. 

I nog­le måne­der blev der i den­ne shop solgt varer fra Ander­sens Kunst­han­del, der er ejet af muse­ums­che­fen Thor­b­jørn Kol­bo selv. Og i Ander­sens Kunst­han­del kun­ne man også ind­til for nylig købe bil­le­der lavet af Jim Lyng­vild, der sam­ti­dig er flit­tigt ind­købt til at sam­ar­bej­de med Muse­um Sydøst­dan­mark.

Men hvor er direktøren?

Det er dog nye ankla­ger om inha­bi­li­tet og dob­bel­trol­ler, der har bragt Fri­heds­bre­vet til Hol­me­gaard den­ne formiddag.

I Thor­b­jørn Kol­bos tid på muse­et er fle­re af hans nær­me­ste nem­lig ble­vet ansat der. Nær­me­re bestemt er der tale om hans mor, fæt­ter og svo­ger. Fæt­ter og svo­ger i hen­holds­vis stil­lin­ger som art director og ejen­doms­le­der i muse­ums­che­fens afde­ling, og det møder kri­tik fra eksperter. 

Både Kol­bo og muse­ums­di­rek­tør Keld Møl­ler Han­sen har tak­ket nej til at stil­le op til inter­view, og Fri­heds­bre­vet opsøg­te dem der­for der, hvor de sid­der til dag­lig, nem­lig på Hol­me­gaard Værk. 

Der gik da også for­ly­den­der om, at Keld Møl­ler Han­sen var ble­vet set på vær­ket, da Fri­heds­bre­vet først for­hør­te sig. Men piben fik en anden lyd, da vi kort tid efter spurg­te, om det var muligt at lave et inter­view med direktøren. 

“Jeg kan lige gå op og høre ham ad,” sva­re­de recep­tio­ni­sten, hvor­ef­ter en anden ansat i recep­tio­nen indskød: 

“Jeg har fak­tisk ikke set ham i dag, han er her ikke.” 

Det kun­ne den før­ste recep­tio­nist nu også huske, til trods for at han sekun­der for­in­den hav­de været på vej op på direk­tø­rens kon­tor med vores forespørgsel. 

Der­for måt­te Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster sæt­te sig ind i bilen med ufor­ret­tet sag, men dog med 42.000 styk­ker Hol­me­gaard-gla­skunst og et par tusin­de Käh­ler-vaser i frisk erindring. 

Muse­ets bulldog

Muse­um Sydøst­dan­mark er en fæl­les beteg­nel­se for en ræk­ke muse­er, blandt andet Hol­me­gaard Værk, Møns Muse­um, Dan­marks Borg­cen­ter, Vikin­ge­bor­gen, Køge Muse­um, Næst­ved Muse­um og Camønoen. 

Thor­b­jørn Kol­bo star­te­de på Muse­um Sydøst­dan­mark som udstil­lings­de­sig­ner i 2009 og har siden taget turen op ad rangsti­gen, først med for­frem­mel­sen til Head of exhi­bi­tions and design i 2014, og sene­re blev han muse­ums­chef i 2020. 

Ved siden af var Kol­bo også med­lem af byrå­det i Vor­ding­borg fra 2015 til 2021, hvor han de sid­ste fire år var for­mand for Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get. Af fle­re artik­ler kan man udle­de, at Kol­bo gik under til­nav­net “Soci­al­de­mo­kra­tiets bulldog”. 

Men det var i peri­o­den umid­del­bart efter før­ste for­frem­mel­se, at ansæt­tel­ser­ne af Kol­bos nær­me­ste fandt sted. Moren og svo­ge­ren i 2014, fæt­te­ren i 2015. 

Til Fri­heds­bre­vet oply­ser muse­ums­di­rek­tør Keld Møl­ler Han­sen, at Kol­bo ved samt­li­ge ansæt­tel­ser erklæ­re­de sig inha­bil, og at ansæt­tel­ser­ne helt og alde­les har været direk­tø­rens egne beslutninger. 

Ingen af stil­lin­ger­ne har dog været slå­et op. Men det er der en god for­kla­ring på iføl­ge direk­tø­ren. Han siger, at der var tale om hur­ti­ge time­lønsan­sæt­tel­ser og en kortva­rig pro­jek­tan­sæt­tel­se. Alle ansæt­tel­ser­ne er dog sene­re ble­vet fastansættelser. 

En dyg­tig vvs’er

“Jeg ansat­te to af de pågæl­den­de, for­di vi hav­de brug for dem, og jeg vur­de­re­de, at det var de rig­ti­ge per­so­ner til de to arbejds­op­ga­ver,” skri­ver Keld Møl­ler Han­sen i en mail. 

Han for­kla­rer, at VVS’eren, der var svo­ger til Thor­b­jørn Kol­bo, skul­le bru­ges 7 timer om ugen og var “den stær­ke­ste kan­di­dat, vi hav­de i sig­te”. Og det var svært at fin­de en, der vil­le tage dét job, siger direktøren. 

“Få timer og til­kald efter behov gør det svært at fin­de inter­es­se­re­de kan­di­da­ter, og udfor­drin­gen blev vendt i ejen­doms­af­de­lin­gen, hvor man sam­men fandt frem til, at han var den stær­ke­ste kan­di­dat. Thor­b­jørn gjor­de mig opmærk­som på, at han var inha­bil i en evt. ansæt­tel­se,” skri­ver direk­tø­ren, der der­for selv måt­te tage beslutningen. 

“Afgø­ren­de for mig var, at han var en dyg­tig VVS’er, det hav­de jeg erfa­ret, da han tid­li­ge­re hav­de ser­vi­ce­ret ven­ti­la­tions­an­læg­get som ansat i et VVS-fir­ma, og at han der­for alle­re­de hav­de et godt kend­skab til anlægget.” 

“Jeg vur­de­re­de, at Thor­b­jørn kun­ne fun­ge­re som hans chef på trods af fami­li­e­re­la­tio­nen, men var under ansæt­tel­sen opmærk­som på om det gav udfordringer.” 

I 2018 blev den time­løn­ne­de VVS’er for­frem­met til en fastan­sæt­tel­se som ejendomsleder. 

“Min beslut­ning om det­te skal ses i ønsket om at fast­hol­de en sær­de­les dyg­tig og kom­pe­tent med­ar­bej­der,” for­kla­rer han og siger, at de på intet tids­punkt hav­de ople­vet udfor­drin­ger med de tos familierelation. 

En dyg­tig fætter

Når det kom­mer til ansæt­tel­sen af Thor­b­jørn Kol­bos fæt­ter, der end­te i en stil­ling som art director, er for­kla­rin­gen gan­ske enslydende. 

Det star­te­de som en pro­jek­tan­sæt­tel­se, der var akut behov for i 2015. 

“Udstil­lings­af­de­lin­gen ønske­de en bestemt stil og drøf­te­de som altid for­skel­li­ge mulig­he­der, og fandt frem til ham. Thor­b­jørn ori­en­te­re­de mig om det­te, men gjor­de mig opmærk­som på, at han var inha­bil,” lyder direk­tø­rens forklaring. 

Direk­tø­ren men­te, at fæt­te­ren var den bed­ste mand til job­bet. Der­u­d­over hav­de han med egne øjne set, at det godt kun­ne fun­ge­re, når che­fen bestem­te over sine familiemedlemmer. 

“Afgø­ren­de for min beslut­ning var hans port­fo­lio, der viste, at han hav­de det, vi søg­te efter. Jeg vur­de­re­de, nu også med erfa­rin­ger­ne fra ansæt­tel­ses­for­hol­det til svo­ge­ren, at Thor­b­jørn Kol­bo kun­ne fun­ge­re som hans chef trods fami­li­e­re­la­tio­nen, men var selv­føl­ge­lig igen opmærk­som på even­tu­el­le udfor­drin­ger i ansæt­tel­ses­for­hol­det,” skri­ver direktøren. 

I 2018 blev pro­jek­tan­sæt­tel­sen veks­let til en fastansættelse. 

“Min beslut­ning skal – igen – ses i ønsket om at fast­hol­de en dyg­tig og kom­pe­tent med­ar­bej­der med ind­gå­en­de kend­skab til muse­et, samt at muse­et på intet tids­punkt hav­de ople­vet udfor­drin­ger ved svo­ge­rens ansæt­tel­se,” for­kla­rer han. 

I for­hold til ansæt­tel­sen af moren skri­ver muse­ums­di­rek­tø­ren, at de i 2014 var “på jagt efter en time­løn­net ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der, der var vil­lig til at arbej­de på skæ­ve tids­punk­ter,” og at Thor­b­jørn Kol­bos mor var inter­es­se­ret. Hun hav­de tid­li­ge­re del­ta­get i fri­vil­ligt arbej­de ved Dan­marks Borg­cen­ter. De var opmærk­som­me på den tæt­te fami­li­e­re­la­tion, “men anså ikke det­te for en udfor­dring, da hun ikke er ansat af – eller refe­rer til – ham”. 

Kan muse­ums­che­fen godt udfø­re sag­lig ledel­se over for nogen, han er så tæt beslæg­tet med?

“Muse­ums­che­fen har efter min bed­ste over­be­vis­ning levet op til min til­lid, og har udført sag­lig ledel­se over for de to fami­lie­med­lem­mer, der er ansat i hans afde­ling. Muse­et er opmærk­som på fami­li­e­re­la­tio­ner i ansæt­tel­ses­for­hold, og HR-afde­lin­gen vur­de­rer fast i for­bin­del­se med års­re­vi­sio­nen, om der fin­des habi­li­tets­pro­ble­mer blandt med­ar­bej­der­ne på muse­et. Det­te har ikke været til­fæl­det,” skri­ver direk­tø­ren og for­kla­rer, at Kol­bo ikke for­hand­ler løn med de pågældende. 

Har du infor­me­ret besty­rel­sen om de her relationer? 

“Jeg har først i for­bin­del­se med Fri­heds­bre­vets artik­ler om muse­ums­che­fens habi­li­tet ori­en­te­ret min besty­rel­se om relationerne.” 

Det er nepotisme

Jes­per Olsen, der er for­mand for Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal, kal­der ansæt­tel­ser­ne af che­fens nær­me­ste for nepo­tis­me og hæf­ter sig blandt andet ved, at muse­et ikke er Kol­bos egen virk­som­hed, og at ejen­doms­le­de­ren og art directo­ren refe­re­rer til ham. 

“Det her er nepo­tis­me,” siger han. 

“Du kan ikke være chef for nogen, du er så tæt beslæg­tet med.” 

For Jes­per Olsen er ansæt­tel­ser­ne af Thor­b­jørn Kol­bos nær­me­ste bekym­ren­de, da det sam­men med de andre sager, Fri­heds­bre­vet har beskre­vet, siger noget om Thor­b­jørns for­hold til museet. 

“Det teg­ner et bil­le­de af, at han leder sin afde­ling, som om det var hans egen butik. Og hvis det var hans egen butik for hans egne pen­ge, hav­de der jo ikke været nogen problemer.” 

Pri­vat eller offentligt

Muse­um Sydøst­dan­mark er et statsa­n­er­kendt muse­um, der mod­ta­ger støt­te fra sta­ten, men er en sel­ve­jen­de institution. 

Iføl­ge Roger Buch, der er kom­mu­nal­for­sker og lek­tor ved DMJX, er sel­ve­jen­de insti­tu­tio­ner ikke per defi­ni­tion under­lagt for­valt­nings­lo­ven, men man­ge af de sel­ve­jen­de insti­tu­tio­ner væl­ger at føl­ge for­valt­nings­lo­ven alligevel. 

“Det er ud fra en logik om, at når man får så man­ge pen­ge fra det offent­li­ge, så er det svært at se en grund til, at man juri­disk skal være et andet sted end et muse­um i det offent­li­ge. Så det er et sig­nal om, at man gør det på bedst mulig måde.” 

Der er alt­så ikke nogen reg­ler, der siger, at man skal brin­ge pro­blem­stil­lin­ger som Thor­b­jørn Kol­bos op i bestyrelsen. 

“Men lad mig sige det sådan, at hvis jeg sad i besty­rel­sen, vil­le jeg rig­tig ger­ne være ble­vet infor­me­ret om de her for­hold,” siger Roger Buch. 

Det gæl­der også, når det kom­mer til opsla­get af stillingerne. 

“Hvis man var i den offent­li­ge sek­tor, vil man jo nor­malt sige, at det skul­le slå­es op. Hvis man har en akut situ­a­tion, kan det være svært, men når de så ender med at få fuld­s­tids­stil­lin­ger, så vil kra­vet jo være i det offent­li­ge, at stil­lin­gen skul­le slå­es op.” 

Alt det, der ikke bli­ver talt om over kaffen

Jes­per Olsen fra Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal mener, at der er tale om et eksem­pel på nepo­tis­me, også selv­om Muse­um Sydøst­dan­mark er en sel­ve­jen­de institution. 

Muse­et dri­ves hoved­sa­ge­ligt for offent­li­ge mid­ler, men det ope­re­rer sta­dig som en sel­ve­jen­de insti­tu­tion. Gør det en for­skel, at der er tale om en sel­ve­jen­de institution? 

“Nej,” siger Jes­per Olsen og uddyber: 

“Når du er en sel­ve­jen­de insti­tu­tion, har du en betro­et magt. Den har et ide­elt for­mål, og det ide­el­le for­mål er ikke at ple­je de per­son­li­ge inter­es­ser for ledel­sen,” siger han. 

“Hvem der for­melt traf beslut­nin­gen, er ikke det afgø­ren­de, hvis de kom i betragt­ning på hans for­slag, og stil­lin­ger­ne var ikke i opslag. Nepo­tis­men hand­ler ikke kun om at få posi­tio­nen. Det er også den poten­ti­el­le for­skel­s­be­hand­ling i det dag­li­ge. Du ska­ber en asym­me­tri i det dag­li­ge, når che­fen er i fami­lie med nog­le af med­ar­bej­der­ne. Der er noget, der ikke bli­ver talt om over kaf­fen,” siger Jes­per Olsen 

“I vir­ke­lig­he­den er det jo direk­tø­ren, der har et pro­blem. Det er ham, der træf­fer en sådan beslut­ning om at ansæt­te nært­stå­en­de fami­lie­med­lem­mer til en af ens enheds­che­fer i sam­me afde­ling uden opslag.” 

Hvad tæn­ker du om, at han ikke har ori­en­te­ret bestyrelsen?

“Man kan jo sige, at det er meget logisk, at han ikke har ori­en­te­ret besty­rel­sen. Han har ikke set problemet.” 

En anden fætter

Muse­ums­che­fen har en fæt­ter mere – en, der i slut­nin­gen af 2017 blev ansat som spil­le­steds­le­der på det regio­na­le spil­le­sted Stars i Vor­ding­borg, mens Thor­b­jørn Kol­bo var besty­rel­ses­for­mand for det sam­me spil­le­sted. Sam­ti­dig var Kol­bo i øvrigt med­lem af udval­get for Kul­tur, Idræt og Fri­tid i Vor­ding­borg Kommune. 

Den­gang udtal­te Kol­bo til Sjæl­land­ske Nyhe­der, at han hav­de erklæ­ret sig inha­bil i ansættelsesproceduren. 

“Besty­rel­sen syn­tes ikke, jeg var inha­bil, for der er ingen vin­ding i det her for mig, men jeg tog ikke del i sel­ve vur­de­rin­gen,” sag­de han og præ­ci­se­re­de, at det var en enig besty­rel­se, der hav­de valgt den nye spillestedsleder. 

“Han er det, Stars har brug for,” sag­de Thor­b­jørn Kolbo. 

Præ­ci­se­ring: Tid­li­ge­re frem­gik det af den­ne arti­kel, at Thor­b­jørn Kol­bo var for­mand for Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get på det tids­punkt, hvor hans fæt­ter blev ansat som spil­le­steds­le­der på spil­le­ste­det Stars. Fak­tum er, at Kol­bo 4. decem­ber 2017 blev valgt som for­mand for udval­get for Kul­tur, Idræt og Fri­tid, men han til­t­rå­d­te først offi­ci­elt i janu­ar 2018.

Tid­li­ge­re frem­gik det af rubrik­ken på den­ne arti­kel, at Thor­b­jørn Kol­bo også er chef for sin mor. Det er dog ikke helt kor­rekt. Hun er ansat i en anden afde­ling på Muse­um Sydøst­dan­mark, som Thor­b­jørn Kol­bo ikke er chef for, hvil­ket også frem­går af brød­tek­sten. Fri­heds­bre­vet bekla­ger fejlen.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her