Når der mang­ler noget på sider­ne, er det in og beha­ge­ligt med skønlitteratur


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Debri­e­fing: Når fami­lie og ven­ner skal sam­les på årets sid­ste dage, er du så den, der laver alt (så du i det mind­ste kan få det på din egen måde)?; den der for­tæl­ler andre, hvad de skal lave og tage med?; den, der sid­der klar ved tele­fo­nen og mod­ta­ger din opga­ve med from tak­nem­me­lig­hed?; eller den, der sid­der til­ba­ge og skum­mer, for­di du ikke har lavet en dyt, men sta­dig føler dig kørt over? Vel­kom­men på den anden side af 2023 og til en gang Fri Kri­tik, hvor vi skal tale om at bestemme. 

Selv­om julen (og nytå­ret) måske mest af alt lig­ner en soci­al og kom­merci­el hap­pe­ning – frem for at være den hel­li­ge og urok­ke­li­ge tra­di­tion, den i jule­lam­pens skær ofte bli­ver frem­stil­let som – er det også en begi­ven­hed, der på fun­da­men­tal vis min­der os om det tab af nær­vær og fæl­les­skab, som er karak­te­ri­stisk for vores moder­ne, glo­ba­li­se­re­de samfund. 

Måske den stør­ste grund­pil­le i det­te tab angår vores egen omkal­fa­tring af mag­ten: En ver­den af uds­let­tel­se i form af kri­ge og mil­jøka­ta­stro­fer har op gen­nem for­ri­ge århund­re­de vist og bli­ver fort­sat ved med at vise os, hvor galt det kan gå, når man gør sig til her­sker over andres liv – hvad enten der er tale om men­ne­sker, dyr, plan­ter, eller noget helt fjer­de. Der­for ser vi nu især hos de yngre gene­ra­tio­ner en mod­vil­je: ikke bare imod at bli­ve her­sket over, men også imod selv at herske. 

Opløs­nin­gen af de struk­tu­rer vores sam­fund byg­ger på bety­der dog også en opløs­ning af dets tra­di­tio­nel­le fæl­les­ska­ber, her­un­der måden vi hæn­ger sam­men og er sam­men på. Man kan sige, at selv­om de nye gene­ra­tio­ner i en vis for­stand “vin­der” over tid­li­ge­re gene­ra­tio­ners magt­ha­ve­re, er det ikke en lyk­ke­lig sejr, men sna­re­re en dif­fus følel­se af sorg og længsel. Den­ne sorg og længsel er driv­kraf­ten i Mal­te Tel­lerups nye auto­bi­o­gra­fi­ske hånd­bol­dro­man Mestre­ne, som du skal høre mere om i den­ne uge. 

Sam­men med Tel­lerups bog – som ud over hånd­bol­dens histo­rie også hand­ler om at vok­se op som que­er i et maskul­int domi­ne­ret fæl­les­skab – får du et mere straight indslag om prak­tisk ledel­se og livet i orga­ni­sa­tio­ner i form af fag­bo­gen Ansig­ter­ne på gan­gen. Den er kon­ci­pe­ret og redi­ge­ret af for­fat­ter Julie Top-Nør­gaard sam­men med de tre ledel­ses­pro­fes­sio­nel­le Ceci­lie Glerup, Anja Svej­gaard Pors og Micha­la Schnoor. 

Bogen er dog til­sy­ne­la­den­de ikke helt så straight, som den kun­ne have været, da eks­per­ter­ne i ste­det for selv at klo­ge sig har invi­te­ret ti dan­ske for­fat­te­re til at skri­ve en novel­le om ledel­se og sam­let dem til en “ledel­ses­novel­le­sam­ling”, som iføl­ge pres­se­med­del­el­sen hen­ven­der sig til “lede­re og andre inter­es­se­re­de”. Hvil­ke histo­ri­er, der er kom­met ud af det­te, og om bogen gør os til bed­re lede­re, bli­ver vi for­hå­bent­lig klo­ge­re på i det følgende. 

Kunst­ne­ren som dag­dri­ver eller arbejds­he­st, sjover eller dydsmønster

En stor del af ekso­tik­ken ved fag­bog­s­kon­cep­tet Ansig­ter­ne på gan­gen er den pro­fa­ne kom­bi­na­tion af skøn­lit­te­ra­tur og busi­ness – mødet mel­lem det fore­stil­le­de og det kon­kre­te, mel­lem impro­vi­sa­tion og stra­te­gi, kunst og kapi­tal­in­ter­es­ser. Der­for er det som læser umid­del­bart lidt en skuf­fel­se, at stør­ste­delen af de arbejds­mil­jø­er, hvori tek­ster­ne udfol­der deres ledel­ses­si­tu­a­tio­ner, er meget lidt cor­pora­te. Der­i­mod hand­ler de om offent­li­ge insti­tu­tio­ner eller min­dre ser­vi­ce­virk­som­he­der inden for de kre­a­ti­ve fag; det vil sige ste­der, hvor ledel­se tra­di­tio­nelt set er både min­dre hie­rar­kisk og min­dre professionaliseret. 

Egent­lig kan jeg godt se logik­ken og det intel­li­gen­te i, at for­fat­ter­ne har valgt ikke at gå Løvens Hule – alt­så Ikke at ind­fri læse­rens for­vent­nin­ger, at sty­re uden om de let­te mod­sæt­nings­par og/eller beskri­vel­sen af et frem­med mil­jø i over­ha­lings­ba­nen, der måske er lider­ligt-for­ar­ge­ligt at smug­kig­ge på, men som i sid­ste ende gør det for nemt for læse­ren at for­bli­ve uimpliceret. 

Spørgs­må­let er, om det alter­na­ti­ve sce­na­rie, som udfol­des i novel­ler­ne, bli­ver for gen­ken­de­ligt: På den psy­ki­a­tri­ske afde­ling er der under­nor­me­ret, og den dedi­ke­re­de over­sy­geple­jer­ske føler sig split­tet mel­lem omsorg og ser­vi­ce; på for­la­get og rek­la­me­bu­reau­er­ne er der karis­ma­ti­ske kvin­de­li­ge lede­re, som man kan rin­ge til klok­ken to om nat­ten, men som sam­ti­dig gas­ligh­ter med­ar­bej­der­ne og spil­ler dem ud mod hin­an­den; i dag­in­sti­tu­tio­nen er der altid en midal­dren­de gar­vet kvin­de­lig pæda­gog, som er et brokkehoved. 

Dag­in­sti­tu­tio­ner, psy­ki­a­tri­en, rek­la­me­bu­reau­er og for­lag er også bare ste­der, hvor for­fat­te­re typisk tager arbej­de mid­ler­ti­digt — ved siden af, før eller efter sel­ve for­fat­ter­ska­bet – og hvor man der­for kun­ne for­mode, at de befin­der sig ikke så meget på hjem­me­ba­ne som i kom­fortzo­nen. Det er i hvert fald lidt det ind­tryk, nog­le af novel­ler­ne i Ansig­ter­ne på gan­gen giver. 

Eller måske hand­ler det om en lidt for til­ba­ge­læ­net til­gang hos nog­le af for­fat­ter­ne til det at per­for­me – her­un­der vær­di­en af rele­vant pro­fes­sio­nel erfa­ring, af research og ikke mindst beme­strin­gen af den svæ­re, klas­si­ske novel­le­form, som kræ­ver effek­ti­vi­tet i kom­po­si­tio­nen og dra­ma fra før­ste side? 

Beg­ge mistan­ker næres, når man læser per­fek­tio­ni­ster­ne Jes­per Wung-Sung og Ani­ta Furu, som er hen­holds­vis auto­di­dakt, best-sel­len­de fuld­tids­for­fat­ter med mere end 40 udgi­vel­ser bag sig, her­un­der over 100 novel­ler (Wung-Sung); og uddan­net øko­nom og ansat som taleskri­ver i Stats­mi­ni­ste­ri­et siden 2006 (Furu).

Hvor Wung-Sung skri­ver om de eti­ske dilem­ma­er for­bun­det med to ven­ners opstig­ning fra “kæl­der­kam­me­ra­ter” til eje­re og execu­ti­ves i en inter­na­tio­nal virk­som­hed, portræt­te­rer Furu en detro­ni­se­ret depar­te­ments­chef gen­nem mødet med en for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster. Deres mil­jø­er og per­son­gal­le­ri er egent­lig lige så rea­li­sti­ske og ikke vold­somt meget min­dre gen­ken­de­li­ge end de oven­for nævn­te andre novel­ler, men på grund af et løft i sprog­lig præ­ci­sion og inten­si­tet, som også er ingre­di­en­ser­ne i den klas­si­ske novel­le, spid­ser læse­ren her plud­se­lig ører. 

Hvis lede­ren (eller vi) vil vide noget om ledel­se og livet i orga­ni­sa­tio­ner, er det så ti kunst­ne­re, hvis job det tra­di­tio­nelt er at sid­de der­hjem­me (eller i hvert fald et sted uden for virk­som­he­der­ne og kapi­tal­in­ter­es­sen) og skri­ve, som er de ret­te at spør­ge? Der er noget grund­læg­gen­de patro­ni­se­ren­de ved det­te spørgs­mål, som er det, Ansig­ter­ne på gan­gen egent­lig stil­ler, for­di det er så reto­risk og føles kørt ind med ske – frem for at bli­ve spredt ud og åbnet op. Frem for at invi­te­re til en under­sø­gel­se af, hvad ledel­se er eller kun­ne være, spæn­der kon­cep­t­ma­ge­ri­et nem­lig for­fat­ter­ne for en ledel­ses­ud­vik­lings-vogn uden chauf­før, som hver­ken er empa­tisk eller visionær. 

Fag­bogs-anto­lo­gi­en som airbnb

“Der var ikke nogen, der hav­de ind­ret­tet sig ved det åbne land­skabs skri­ve­bor­de. Jeg sat­te mig ved et og lod min ene hånd­fla­de hvi­le mod bord­pla­den. Det kun­ne være fint med noget på de bare kon­tor­væg­ge. Måske et vægtæp­pe. Det var in og beha­ge­ligt med stof. Hånd, stof”. 

Sådan skri­ver Per­nil­le Abd-El Day­em i van­lig tørt-humo­ri­stisk stil i sin novel­le; På sam­me måde kun­ne man sige om det ledel­ses­ud­vik­lings­rum, der udspæn­des i Ansig­ter­ne på gan­gen, at (der mang­ler noget på sider­ne, hvor­for) “det var in og beha­ge­ligt med skønlitteratur”. 

Sam­men med Ida Marie Hedes novel­le, “Opti­me­ring i FLAD”, er den et af bogens to sto­re lys­punk­ter, måske for­di de beg­ge (og som de ene­ste) bevæ­ger sig ud over den rea­li­sti­ske vir­ke­lig­hed, som vi ken­der den og udfol­der en såkaldt spe­ku­la­tiv fik­tion. Ende­lig kom­mer vi her ud over – eller får i det mind­ste en pau­se fra – sam­lin­gens alt­do­mi­ne­ren­de mod­sæt­nings­par: men­ne­sker og magt, empa­ti og for­ret­nings­mæs­sig fornuft. 

Lidt mere om den leder som Abd-El Day­em udfol­der i sin gode, ja frem­ra­gen­de novel­le, har jeg gemt til dig til sidst i den­ne uges anmel­del­se. Men først en afrun­den­de kom­men­tar om kul­tur­ka­pi­ta­lis­men som koordineringstjeneste: 

For at gå vide­re med ske-meta­for­en oven­for, så er der en grød-for­nem­mel­se fle­re ste­der i sam­lin­gen, som så at sige sam­men­blan­der skidt og kanel og som bestemt ikke bli­ver bed­re af novel­ler­nes mang­len­de ind­byr­des for­skel­lig­hed, både hvad angår portræt­te­re­de bran­cher, virk­som­heds­stør­rel­ser, gra­den af ledel­se og typer af ledere. 

Med hele fire redak­tø­rer på pro­jek­tet, som iføl­ge deres fæl­les for­ord ønsker at “sti­mu­le­re [leder­nes] ind­le­vel­ses- og fore­stil­lings­mus­k­ler” kan det undre, at ingen til­sy­ne­la­den­de har tænkt over at for­val­te den­ne vari­a­tion (eller man­gel på sam­me). Skul­le “Micha­la, Ceci­lie, Anja og Julie” – som de så uskyl­digt under­skri­ver sig – vir­ke­lig kom­me pro­ble­met til livs, vil­le de dog være nødt til at gri­be i egen barm og gå helt til­ba­ge til udvæl­gel­sen af bidrag­sy­de­re, så de ti for­fat­te­res sam­men­sæt­ning blev mere vir­ke­lig­heds­sva­ren­de i for­hold til hud­far­ve, klas­se­bag­grund, erhverv­ser­fa­ring, uddan­nel­se, alder og så videre. 

Lit­terært set ser listen over for­fat­te­re, som pry­der bogens for­si­de, rig­tig­nok over­ra­sken­de A‑listeagtig ud. I sid­ste ende er Ansig­ter­ne på gan­gen dog ikke blot en enkelt for­fat­ters værk, men en sam­ling, som ønsker at stil­le skar­pt på og udfol­de fæno­me­net ledel­se, og det er såle­des redak­tø­rer­nes ansvar ikke bare at for­an­stal­te, men at lede sam­lin­gen i den­ne ret­ning; Natur­lig­vis ikke ved at skri­ve for­fat­ter­nes tek­ster for dem, men ved at træf­fe nog­le kla­re og sam­men­hæn­gen­de redak­tio­nel­le valg i pro­ces­sen, som de kan udfor­me sig i sam­spil med. 

Portræt af kunst­ne­ren som ung håndboldduks

Man kan jo ikke bare sen­de bud efter ti vel­ko­or­di­ne­re­de indi­vi­der, råbe “dans!” og så reg­ne med, at det bli­ver en fed fest. Det­te pro­blem er vel­kendt inden for sport­s­ver­de­nen, hvor­for indi­vi­dets for­hold til hol­det og fæl­les­ska­bet da også er et gen­nem­gå­en­de tema i Mal­te Tel­lerups hånd­bol­dro­man, Mestre­ne. Her teg­ner for­fat­te­ren et portræt af sin egen opvækst, som det man kun­ne kal­de hånd­bold­duks i et hete­ro­nor­ma­tivt, maskul­int domi­ne­ret sport­s­mil­jø i 00’erne.

Opvæk­sten udfol­der sig på en bag­grund af udvik­ling og oprør, som både er per­son­lig, sam­funds­hi­sto­risk og midt der­i­mel­lem hånd­bold­hi­sto­risk – fra farens rød­der i en arbej­der-idræts­klub med fokus på fæl­les­skab og sam­men­hængs­kraft over hånd­bold­fa­mi­lie- og hal­kul­tur både før og efter for­æl­dre­nes skils­mis­se til 00’ernes eli­tesport og vin­der­men­ta­li­tet med Mal­tes kar­ri­e­re som divi­sions-mål­mand i GOG. 

Ud over det skar­pe blik for de stør­re sam­funds­mæs­si­ge linjer i den per­son­li­ge histo­rie og vice ver­sa, er der noget cam­pet og flam­boy­ant over Tel­lerups skrift, som på én gang gør den irri­te­ren­de og fængende. 

For eksem­pel er et leit­mo­tif i roma­nen udtryk­ket “at være født med en guld­ske i røven” (som vist er syd­fynsk for “at være født med en sølv­ske i mun­den”!), som Mal­tes mor først siger til ham (om hans “held”), da han med sit hold som 12-årig vin­der Dan­marks­mester­ska­bet for anden gang. Den alle­re­de slid­te kli­ché bru­ger for­fat­te­ren Tel­lerup fluks til at dra­ge en noget svulstig paral­lel mel­lem den gla­de hånd­bold­dreng og det end­nu laten­te ana­le begær, som bli­ver en del af den voks­ne mands seksu­a­li­tet: Ikke ver­dens mest avan­ce­re­de bil­led­sprog, men effek­tivt på en måde, så det­te udtryk, ske­er, guld og sølv ikke bli­ver det sam­me lige foreløbig. 

I takt med at Mal­te vok­ser op og skal fin­de sit eget stå­sted mel­lem begæ­ret efter andre dren­ge og afsky­en over for macho­fæl­les­ska­bets ensi­di­ge fokus på hur­ti­ge biler og dit­to piger, må hans barn­doms hel­te – først og frem­mest faren – nød­ven­dig­vis fal­de. Det sker både sym­bolsk og bog­sta­ve­ligt talt i en hånd­bold­kamp, hvor faren selv bli­ver tack­let på en ufin måde af en yngre mod­stan­der og smadrer skul­de­ren, så han ikke kan spil­le mere: 

“Et skred fra dén far og til den der hele tiden ser mig som for­kert. Mål­mand og ikke ven­stre­ba­ck. For­kert når jeg og bror ikke når toget ind til ham for­di vi har snak­ket og glemt tiden (mit ansvar), for­kert når jeg ger­ne vil vin­de og sæt­te høje­re mål for­di det jo i vir­ke­lig­he­den hand­ler om holdånd, for­kert når jeg er for­fæn­ge­lig og ikke ligeg­lad, for­kert når jeg er føl­som og ikke hård, for­kert når jeg tæn­ker og snak­ker for meget.” 

Til­sy­ne­la­den­de min­der sli­de­ren Tel­lerups til­gang til skrif­ten og spro­get om hans til­gang til hånd­bold­spil­let: Er der manøv­rer han ikke mestrer, så giver han ikke op, men kom­mer både før og bli­ver efter træ­ning for at prø­ve igen og igen til de sid­der “i ska­bet” – et andet pas­sen­de pun i den­ne sam­men­hæng, som Tel­lerup sik­kert vil­le sæt­te pris på. 

Det giver ikke ver­dens smuk­ke­ste og mest vel­kom­po­ne­re­de prosa, men til gen­gæld kom­pen­se­rer for­fat­te­ren på ind­holds­si­den ved at have et vir­ke­lig bredt regi­ster, som i dén grad kom­mer til sin ret her i hans fjer­de bog, som har alt, hvad der skal til for at bli­ve hans fol­ke­li­ge gennembrud. 

Fle­x­tur i det åbne kontorlandskab

Mestre­ne som titel lyder under­ligt sen­ti­men­talt-beda­get og peger på, at nuti­dens leder – det vil sige den og det, der tager os med ind i frem­ti­den – net­op ikke er meste­ren (mere). Her er for­fat­te­ren Abd-El Day­em en lysen­de stem­me og leder: Ikke som en, der her­sker (eller bli­ver her­sket over), sæt­ter tin­ge­ne på spid­sen eller ven­der dem på hove­d­et; men måske som en, der puf­fer til sig selv og der­i­gen­nem sine omgi­vel­ser, vug­ger rundt og laver små ryk her og der. 

Ved begyn­del­se af novel­len “Et mil­jø og dets væs­ner” møder vi den auto­fik­ti­ve Per­nil­le, som bli­ver hen­tet man­dag mor­gen af en “fle­xtaxa”, der alt­så kører hen­de fra en soci­al ø til en anden – fra hen­des fami­lies hus, der lig­ger uden­for den gængse kol­lek­ti­ve tra­fik og til “Indu­stri­vej 2”. Her­til er hun ble­vet invi­te­ret på bag­grund af “et for­søg på stats­ligt niveau”, hvor lan­dets stør­re virk­som­he­der og insti­tu­tio­ner har “rekruttere[t] til en vif­te af leder­stil­lin­ger” blandt bor­ge­re “uden lede­rer­fa­ring på papiret”. 

Inden vi kom­mer til­ba­ge til den­ne nutid og Per­nil­les udforsk­ning af det til­sy­ne­la­den­de tom­me kon­tor­land­skab, hun kom­mer til, får vi så et blik til­ba­ge på de sid­ste par dage, hvor hun har mod­ta­get en besked i e‑boks om for­sø­get og skre­vet en ansøg­ning ved at føl­ge instruk­tio­nen om at “for­tæl­le om sig selv, dele sine tan­ker om leder­skab”. Der­u­d­over er hun også bare ale­ne hjem­me uden sin part­ner og børn, men fort­sæt­ter alli­ge­vel med at lede – i betyd­nin­gen “at for­sø­ge at fin­de noget eller nogen som man ikke ved hvor er”, “at se sig om”, eller bare at gå igen­nem ver­den som ånde­dræt­tet i et andet men­ne­skes krop: 

“For­mid­da­gen var alle­re­de ble­vet mør­ke­re, og jeg for­nem­me­de, at reg­nen var på vej. Jeg hav­de erfa­ring med den slags ledel­se, at lede mate­ri­a­le. Tøj, mad, affald. Jeg føl­te mig æsel­lig­nen­de ved tan­ken om at skul­le frem­hæ­ve den evne. Men jeg tog alli­ge­vel min tele­fon op af lom­men og skrev i note­funk­tio­nen: (Jeg er kon­tur­løs og vil ger­ne være det). Jeg synes ikke jeg leder mig selv i nogen ret­ning, men jeg går ud med skral­det hver aften, sor­te­rer, syr små hul­ler i tøj, nulstil­ler husets fla­der. Jeg er god til at opfan­ge mine børns vil­jer. Jeg trod­ser dem også, da jeg føler, vi skal fremad. Jeg er ikke helt klar over, hvad vi arbej­der frem imod hjem­me. Jeg var ble­vet slud­ren­de nu, så jeg gem­te tele­fo­nen væk og strak­te mig”. 

– Glerup, Pors, Sch­noor, Top-Nør­gaard (red.): Ansig­ter­ne på gan­gen. Ledel­ses­novel­ler, Aka­de­misk For­lag 2023.