Når stats­mi­ni­ste­ren lan­ger hårdt ud efter medi­er­ne i sin podcast, er det par­ti­for­man­den, der taler


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores lydleverandør.

Det kor­te af det lange

For før­ste gang siden janu­ar ind­kald­te stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen i den­ne uge til pres­se­mø­de om cor­o­na-situ­a­tio­nen i Danmark. 

Under pres­se­mø­det blev stats­mi­ni­ste­ren også spurgt til kon­kre­te eksemp­ler på, at de dan­ske medi­er ukri­tisk vide­re­brin­ger grund­lø­se påstan­de og for­ker­te oplysninger. 

En kri­tik, som stats­mi­ni­ste­ren for nyligt har rejst i sin podcast Stats­mi­ni­ste­ren spør­ger. Her kal­der hun det en “ny ten­dens”, at hvem som helst kan få lov til at sige hvad som helst, og så tryk­ker avi­ser­ne det. 

Men det afvi­ste Met­te Fre­de­rik­sen at gå ind i. Pres­se­mø­det var ikke ret­te tid eller sted til at åbne den dis­kus­sion, lød svaret. 

Spørgs­må­let er, hvor og hvor­når stats­mi­ni­ste­ren så vil gå ind i sin egen hår­de kri­tik af medi­er­ne – hvis overhovedet. 

Til Fri­heds­bre­vet oply­ser Stats­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste nem­lig, at de ikke kan hjæl­pe med at ind­hen­te svar fra Met­te Fre­de­rik­sen, da det er Soci­al­de­mo­kra­ti­et, der står som afsen­der på podca­sten. Det er der­for par­ti­et, der har ansva­ret for at føl­ge op på det sag­te, må man forstå. 

Det er på trods af, at Met­te Fre­de­rik­sen ved podca­stens lan­ce­ring poin­te­r­e­de, at hun er stats­mi­ni­ster “fireogty­ve-syv”, og alt­så også når hun bevær­ter den par­ti­be­tal­te podcast, der er sat i ver­den for at give plads til “sto­re og svæ­re spørgsmål”. 

“Jeg er jo stats­mi­ni­ster,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen for eksem­pel, da Poli­ti­ken spurg­te, hvor­for podca­sten ikke hed­der Par­ti­for­man­den Spør­ger, når nu det er par­ti­et, der står bag. 

Ved sam­me lej­lig­hed opfor­dre­de stats­mi­ni­ste­ren des­u­den til, at man som lyt­ter af podca­sten beva­rer “sin kri­ti­ske sans”. 

Der­for er det vigtigt

Det er næp­pe gået man­ges næse for­bi, at Met­te Fre­de­rik­sen er util­freds med måden, der debat­te­res på i Dan­mark. Igen og igen har stats­mi­ni­ste­ren udtrykt bekym­ring for den demo­kra­ti­ske sam­ta­les vil­kår, og for at tonen er ble­vet for hård. 

En del af ansva­ret pla­ce­rer Met­te Fre­de­rik­sen hos de dan­ske medi­er, som hun mener bidra­ger til pola­ri­se­ring i debat­ten ved at blæ­se uenig­he­der ud af pro­por­tio­ner og “gøre små ting store”. 

Kri­tik­ken gen­tog stats­mi­ni­ste­ren på det net­op over­stå­e­de Fol­ke­mø­de, da hun i sel­skab med tid­li­ge­re Ven­stre-poli­ti­ker Søren Pind optog sin podcast live. Her frem­hæ­ve­de hun sam­ti­dig en “ny ten­dens”, hun har lagt mær­ke til: 

“En ny ten­dens er jo, at man kan stil­le sig op og sige ting, som er for­ker­te, uden der sker noget. Helt omkost­nings­frit kan man bare påstå noget om andre men­ne­sker,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen og fortsatte: 

“Og det bli­ver trykt i avi­sen. Jour­na­li­ster­ne gen­gi­ver det. Der er ingen, der lige­som siger ‘hov, er det rig­tigt, det du siger’ eller ‘har du noget at have det i?’” 

Stats­mi­ni­ste­ren kom ikke med kon­kre­te eksemp­ler på den ten­dens, hun mener præ­ger medi­er­nes nyheds­for­mid­ling. Et rele­vant spørgs­mål, al den stund at Met­te Fre­de­rik­sens kri­tik er alvor­lig, og at ankla­gen lyder på, at det er medi­er­ne, der løber med hal­ve vinde. 

Det viser sig dog at være et spørgs­mål uden mod­ta­ger. Hver­ken Stats­mi­ni­ste­ri­et eller Soci­al­de­mo­kra­ti­et mener nem­lig umid­del­bart, at det er deres bold at gribe. 

Det rej­ser i anden potens spørgs­må­let om, hvem afsen­de­ren er på de ting, Met­te Fre­de­rik­sen siger i sin podcast, og hvem de dan­ske jour­na­li­ster går til for at spør­ge: “hov, er det rig­tigt det, du siger? og “har du noget at have det i?” 

Er det til stats­mi­ni­ste­ren eller partiformanden? 

Det sag­de statsministeren

På cor­o­napres­se­mø­det var Ber­ling­s­ke først til at bede Met­te Fre­de­rik­sen kon­kre­ti­se­re den bøl­ge af ankla­ger, hun sen­der afsted mod de dan­ske medier. 

Kun­ne stats­mi­ni­ste­ren kom­me med nog­le eksemp­ler på pres­sens ukri­ti­ske for­mid­ling?, vil­le jour­na­li­sten vide og min­de­de ven­ligt stats­mi­ni­ste­ren om, at hun uden doku­men­ta­tion for sin påstand gør sig skyl­dig i selv­sam­me, som hun beskyl­der medi­er­ne for. 

Men det afvi­ste stats­mi­ni­ste­ren med sin efter­hån­den berøm­te fra­se at “gå ind i”. 

“Det kom­mer jeg alt­så ikke til at gå ind i her og nu. Det var en læn­ge­re­va­ren­de dis­kus­sion omkring den offent­li­ge sam­ta­le, hvor Søren Pind, som er en meget skat­tet tid­li­ge­re kol­le­ga, synes, der er nog­le pro­ble­mer med den måde, de dan­ske medi­er arbej­der på. Lige nu er det et pres­se­mø­de om cor­o­na,” sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen uden at opkla­re, hvad hen­des egen kri­tik byg­ger på. 

Kort efter fulg­te Ekstra Bla­det op og fore­slog stats­mi­ni­ste­ren et eksem­pel, som hun kun­ne be- eller afkræf­te som en del af den ten­dens, hun ser. 

Var det et eksem­pel på, at pres­sen bare ukri­tisk vide­re­gi­ver oplys­nin­ger uden at tjek­ke noget, da du bad om, at vi skul­le afli­ve alle mink, og det bag­ef­ter bare blev prin­tet i pres­sen, selv­om du ikke hav­de lov­hjem­mel, hvil­ket du ikke hav­de tjekket? 

“På pres­se­mø­det her vil vi ger­ne kon­cen­tre­re vores kræf­ter på at snak­ke om cor­o­na,” sva­re­de Met­te Frederiksen. 

To kasket­ter, nul svar 

I en mail sendt til Stats­mi­ni­ste­ri­et kort efter pres­se­mø­det, har Fri­heds­bre­vet for­søgt at føl­ge op på stats­mi­ni­ste­rens hår­de kri­tik af medierne. 

Helt kort har vi spurgt, om Met­te Fre­de­rik­sen vil give kon­kre­te eksemp­ler på den ten­dens, hun ser. 

Men selv­om påstan­den om medi­er­nes ukri­ti­ske for­mid­ling blev bragt i podca­sten med nav­net Stats­mi­ni­ste­ren Spør­ger, så kan Stats­mi­ni­ste­ri­et ikke hjæl­pe med svar. 

Det er på trods af, at Met­te Fre­de­rik­sen med egne ord optræ­der både som stats­mi­ni­ster og som par­ti­for­mand for Soci­al­de­mo­kra­ti­et, og at det er “svært” at skil­le de to rol­ler ad. 

Det gæl­der dog ikke, når det kom­mer til at sva­re på spørgs­mål fra pres­sen. Her kan de to rol­ler åben­bart godt skil­les ad alli­ge­vel. I hvert fald sen­der Stats­mi­ni­ste­ri­et sta­fet­ten vide­re til Socialdemokratiet. 

På spørgs­må­let om, hvor­dan det kan være, lyder for­kla­rin­gen fra Stats­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste, at det er bare sådan, det er, når podca­sten er pro­du­ce­ret i parti-regi. 

Hos Soci­al­de­mo­kra­tiets pres­se­tje­ne­ste kan de umid­del­bart hel­ler ikke hjæl­pe med at få Met­te Fre­de­rik­sen til at uddy­be sin egen hår­de kri­tik af medierne. 

Her hen­vi­ser man i før­ste omgang til, at det er Ras­mus Sto­klund, der som par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer skal sva­re på det, hvis han har tid og mulig­hed for det. 

Hvor­dan det kan være, at det er Ras­mus Sto­klund, der skal stå på mål for de ting, Met­te Fre­de­rik­sen siger i sin podcast, har iføl­ge pres­se­tje­ne­sten den for­kla­ring, at det er ham, der som poli­tisk ord­fø­rer uddy­ber par­tiets politik. 

Læg mær­ke til 

Det er ikke før­ste gang, at Met­te Fre­de­rik­sen i gene­rel­le ven­din­ger lan­ger ud efter de dan­ske medi­er uden at sæt­te fin­ge­ren på, hvor hun kon­kret ser pro­ble­met ske. 

Tid­li­ge­re har stats­mi­ni­ste­ren også kri­ti­se­ret medi­er­ne for ikke at vise de dan­ske sol­da­ter den for­nød­ne respekt i for­bin­del­se med Dan­marks til­ba­ge­træk­ning fra Afghanistan. 

“Når vi inde på Chri­sti­ans­borg og i medi­er­ne dis­ku­te­rer Dan­marks krigs­del­ta­gel­se, så bør det, og så skal det, ske på en mere respekt­fuld måde end det, jeg synes, jeg ople­ver lige nu,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i en tale på flag­da­gen sid­ste år. 

Hvor stats­mi­ni­ste­ren præ­cist ople­ve­de den­ne man­gel på respekt, vil­le hun efter­føl­gen­de ikke give eksemp­ler på. 

Det er hel­ler ikke før­ste gang, at Met­te Fre­de­rik­sen ender i, hvad der lig­ner kasket­for­vir­ring. I for­bin­del­se med Soci­al­de­mo­kra­tiets erhvervs­klub fik par­ti­et sid­ste år kri­tik for at sæl­ge adgang til rege­rin­gens top­mi­ni­stre – her­un­der statsministeren. 

Erhvervs­klub­bens for­mand Jens Kra­mer Mik­kel­sen erkend­te i den for­bin­del­se over­for Fri­heds­bre­vet, at Met­te Fre­de­rik­sen delt­og i møde­r­ne som statsminister. 

Efter­føl­gen­de har den soci­al­de­mo­kra­ti­ske erhvervs­klub ændret prak­sis, så Met­te Fre­de­rik­sen og de andre top­mi­ni­stre ikke læn­ge­re omta­les som mini­stre, når klub­ben ind­kal­der til møder. 

Det mang­ler vi svar på 

Fri­heds­bre­vet har tors­dag igen ret­tet hen­ven­del­se til Soci­al­de­mo­kra­tiets pres­se­tje­ne­ste. Den­ne gang direk­te til par­tiets pres­se­chef for at få svar på føl­gen­de spørgsmål: 

– Vil Met­te Fre­de­rik­sen give kon­kre­te eksemp­ler på den “ten­dens”, som hun udpe­ger i sin podcast?

– Hvad er det eksem­pel­vis, hun hen­vi­ser til, når hun siger, at der er en “ten­dens” til, at medi­er­ne ukri­tisk vide­re­gi­ver for­ker­te oplys­nin­ger og personangreb? 

– Har Met­te Fre­de­rik­sen til­lid til dan­ske medi­er, og mener hun, at dan­sker­ne kan have til­lid til dan­ske medier? 

Pres­se­che­fen bekræf­ter i en sms, at spørgs­må­le­ne er “mod­ta­get”, men er i skri­ven­de stund ikke vendt til­ba­ge med svar.