Naser Kha­der kla­ger til Data­til­sy­net over advokatundersøgelse 

Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­po­li­ti­ker Naser Kha­der bekræf­ter over­for Fri­heds­bre­vet, at han i går har sendt en kla­ge over advo­kat­fir­ma­et Ples­ner til Data­til­sy­net.  Det sker på bag­grund af den advo­ka­tun­der­sø­gel­se, som Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti bestil­te efter fem kvin­der i juli stod frem i en DR-arti­kel, hvor de beret­te­de om over­greb begå­et af Kha­der.  Naser Kha­der siger til Fri­heds­bre­vet, at kla­gen omhand­ler, at han ikke har givet samtyk­ke til den omfat­ten­de under­sø­gel­se af sit pri­vat­liv, og der­u­d­over har han ikke fle­re kom­men­ta­rer.  Fri­heds­bre­vet vil­le ellers ger­ne have spurgt Naser Kha­der om, hvor­for han kla­ger over en under­sø­gel­se, som han selv har ind­vil­li­get i at med­vir­ke i, og som han efter­føl­gen­de har udtalt sig om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.