Natur­na­tio­nal­par­ker til knap en mil­li­ard møder mas­siv kri­tik fra de invol­ve­re­de kom­mu­ner: “Vi har med en rege­ring at gøre, der bare laver noget signalpolitik”

Den 24. marts præ­sen­te­re­de rege­rin­gen sin stor­slå­e­de bio­di­ver­si­tetspak­ke, hvor der er afsat intet min­dre end 888 mil­li­o­ner kro­ner til at opret­te 13 nye natur­na­tio­nal­par­ker rundt omkring i lan­det. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne selv har udvæl­gel­sen fun­det sted gen­nem en omstæn­dig pro­ces, hvor både eks­per­ter, poli­ti­ke­re og bru­ger­ne af natu­r­om­rå­der­ne er ble­vet inklu­de­ret. Det er dog langt fra alle, der er til­fred­se. Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i adskil­li­ge doku­men­ter bag beslut­nin­gen og talt med en ræk­ke poli­ti­ke­re i de kom­mu­ner, hvor par­ker­ne bli­ver pla­ce­ret. Og de for­tæl­ler, at de hver­ken føler sig ind­dra­get eller inklu­de­ret. Beslut­nin­ger­ne om natur­na­tio­nal­par­ker­ne er ble­vet truk­ket ned over hove­d­et på kom­mu­ner­ne og er ren “sig­nal­po­li­tik”, for­tæl­ler de. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.