Naturnationalparker til knap en milliard møder massiv kritik fra de involverede kommuner: “Vi har med en regering at gøre, der bare laver noget signalpolitik”

Den 24. marts præsen­terede regerin­gen sin storslåede bio­di­ver­sitetspakke, hvor der er afsat intet min­dre end 888 mil­lion­er kro­ner til at oprette 13 nye natur­na­tion­al­park­er rundt omkring i lan­det. Ifølge myn­dighed­erne selv har udvæl­gelsen fun­det sted gen­nem en omstændig pro­ces, hvor både ekspert­er, poli­tikere og brugerne af natur­om­råderne er blevet inklud­eret. Det er dog langt fra alle, der er til­fredse. Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i adskil­lige doku­menter bag beslut­nin­gen og talt med en række poli­tikere i de kom­muner, hvor park­erne bliv­er plac­eret. Og de fortæller, at de hverken føler sig ind­draget eller inklud­eret. Beslut­ningerne om natur­na­tion­al­park­erne er blevet trukket ned over hov­edet på kom­munerne og er ren “sig­nalpoli­tik”, fortæller de. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.