Nekro­log: Nu skal Tul­le gå alene

Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl er ingen hel­lig ko. Da DF-for­man­den mød­te pres­sen tirs­dag aften, efter de før­ste resul­ta­ter var tik­ket ind, lig­ne­de han en mand, der var parat til at give op. Nu skul­le resul­ta­tet eva­lu­e­res, grun­digt, og her var ingen køer hel­li­ge. Hel­ler ikke ham selv. Alle­re­de på det­te tids­punkt så man kon­tu­rer­ne til par­tiets tota­le neds­melt­ning ved kom­mu­nalval­get, hvis resul­tat taler for sig selv: Dansk Fol­ke­par­ti er gået til­ba­ge i alle kom­mu­ner over hele lan­det, og par­ti­et er ble­vet mere end hal­ve­ret siden sene­ste kommunalvalg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her