Nor­di­ske top­che­fer efter­ly­ser kli­ma­hand­ling fra politikere

Der skal være en stør­re beløn­ning for at være grøn, og en ræk­ke af Skan­di­navi­ens abso­lut stør­ste virk­som­he­der sav­ner kli­mai­ni­ti­a­ti­ver fra deres rege­rin­ger. Sådan lyder det fra fle­re top­che­fer i en dug­frisk rap­port, der udkom tirs­dag og er finan­si­e­ret af Nor­disk Mini­ster­råd. I Dan­mark har rege­rin­gen ellers ikke skor­tet på at for­tæl­le, hvor vig­tigt det er, at erhvervs­li­vet sam­ar­bej­der med rege­rin­gen om net­op klimadagsordenen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her