Nor­di­ske top­che­fer efter­ly­ser kli­ma­hand­ling fra politikere

Der skal være en stør­re beløn­ning for at være grøn, og en ræk­ke af Skan­di­navi­ens abso­lut stør­ste virk­som­he­der sav­ner kli­mai­ni­ti­a­ti­ver fra deres rege­rin­ger. Sådan lyder det fra fle­re top­che­fer i en dug­frisk rap­port, der udkom tirs­dag og er finan­si­e­ret af Nor­disk Mini­ster­råd. I Dan­mark har rege­rin­gen ellers ikke skor­tet på at for­tæl­le, hvor vig­tigt det er, at erhvervs­li­vet sam­ar­bej­der med rege­rin­gen om net­op klimadagsordenen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.