Nu giver omstridt muse­ums­di­rek­tør inter­view efter hård kri­tik fra lang ræk­ke tid­li­ge­re ansat­te: “Jeg synes, jeg er et omgæn­ge­ligt menneske”

Portræt af museumsdirektør på Ordrupgaard Anne-Birgitte Fonsmark . Portrait of museum director at Ordrupgaard Anne-Birgitte Fonsmark .

Siden 20 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re i Fri­heds­bre­vet ret­te­de en skarp kri­tik af arbejds­mil­jø­et under Anne-Bir­git­te Fons­mark på det nord­s­jæl­land­ske muse­um Ord­rup­gaard, har direk­tø­ren selv ikke vil­let give inter­views. Men nu, to måne­der efter før­ste histo­rie blev bragt, er “fru­en på slot­tet”, som hun kal­des af nog­le, klar til at stil­le op. Hun teg­ner et helt andet bil­le­de af arbejds­mil­jø­et på Ord­rup­gaard og beskri­ver sin egen ledel­ses­stil som “omgæn­ge­lig” og “ven­lig”.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her