Nu må kun få udvalg­te che­fer tage kon­takt, og med­ar­bej­de­re flyt­tes væk fra brutal borg­me­ster – par­ti­fæl­ler og byrød­der klap­per i

Arbejds­mil­jø­et hos kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Køben­havns Kom­mu­ne Mia Nye­gaard er nu så gif­tigt, at der tirs­dag blev ind­ført nye reg­ler for, hvem der må del­ta­ge i møder med borg­meste­ren – og hvem der ikke må. Men selv­om det alt­så nu til­sy­ne­la­den­de er nød­ven­digt at skær­me med­ar­bej­der­ne i sådan en grad, at de ikke læn­ge­re kan være fysisk til­ste­de i sam­me rum som Mia Nye­gaard, vil den radi­ka­le byrå­ds­grup­pe ikke for­hol­de sig til deres par­ti­fæl­les adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.