Ny kri­tik af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Pre­hn-sag: Und­lod at udspør­ge nøg­le­per­son og for­søg­te at skju­le det

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

En ræk­ke nye oplys­nin­ger væk­ker atter skarp kri­tik af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rol­le i sagen om tid­li­ge­re udvik­lings­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns (S) hem­me­li­ge mid­dags­gæst. Det viser sig nem­lig, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et und­lod at spør­ge mini­ste­rens tid­li­ge­re spin­dok­tor, da Ombuds­man­den bad mini­ste­ri­et fin­de ud af, hvem soci­al­de­mo­kra­ten hav­de spist mid­dag med på skat­tey­der­nes reg­ning med en ukendt gæst. Det møder nu kri­tik fra fle­re eks­per­ter. Det kal­des des­u­den “vild­le­den­de”, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ikke selv gjor­de opmærk­som på, at de hav­de und­ladt at spør­ge Pre­hns nær­me­ste råd­gi­ver gen­nem tre år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her