Nye oplys­nin­ger om ekstra­va­gant for­brug i DF: Sekre­ta­ri­ats­chef køb­te vin for 216.348 skat­te­kro­ner af sin egen bror

Den for­hen­væ­ren­de sekre­ta­ri­ats­chef i Dansk Fol­ke­par­ti Jea­nie Nør­ha­ve køb­te sto­re mæng­der vin til par­ti­et fra en lil­le vinim­por­tør i Ring­s­ted, som er ejet af hen­des egen bror. De nye oplys­nin­ger føjer end­nu et lag til sagen om det ekstra­va­gan­te for­brug i Dansk Fol­ke­par­ti, som både tæl­ler vin for 216.348 skat­te­kro­ner over halvan­det år og et med­lem­skab til Tivo­lis eks­klu­si­ve erhvervs­klub, som koster mere end 100.000 kro­ner årligt. Fak­tisk køb­te par­ti­et knap 1.300 fla­sker vin til gen­nem­snit­ligt 166 kro­ner fla­sken – eller hvad der sva­rer til godt to fla­sker vin om dagen gen­nem lidt mere end halvan­det år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her