Nye oplys­nin­ger: Stri­be­vis af lån fra soci­al­de­mo­kra­tisk cigar­kas­se kan være ulovlige

Hvis man er med­lem af DSU – Dan­marks Soci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom – har man sær­lig adgang til få fin­gre­ne i et lukra­tivt lån fra cigar­kas­sen Stjer­nens Stu­di­e­fond, som siden 1948 har støt­tet unge soci­al­de­mo­kra­ter med ren­te­frie stu­di­elån. Nu viser en ræk­ke nye oplys­nin­ger, at den prak­sis kan være i strid med reg­ler­ne. Fri­heds­bre­vet har såle­des fået ind­sigt i fon­dens vedtæg­ter, og intet sted frem­går det, at låne­ne pri­mært skal gives til unge DSU’ere, som det ellers har været prak­sis i åre­vis. At de ren­te­frie stu­di­elån for­trins­vis er ret­tet mod unge soci­al­de­mo­kra­ter, frem­går både af DSU’s hjem­mesi­de og legat­hånd­bo­gen. Og det er i strid med vedtæg­ter­ne at favo­ri­se­re DSU’ere, når det ikke står i vedtæg­ter­ne, siger fond­s­eks­pert Søren Ber­gen­ser, advo­kat og inde­ha­ver af Ber­gen­ser Advokatfirma. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her