Nye sager: Dan­ske sol­da­ter brug­te For­sva­rets kre­dit­kort på lap­dan­ce, seksu­el­le ydel­ser og grænsehandel

Før forsvarsminister Morten Bødskov (S) besøger Livgardens Kaserne i København fredag den 24. juni 2022. Ministeren overværer årsparaden, taler til Hold 2, som skal udsendes og afløse Hold 1 i Letland, og holder efterfølgende doorstep.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Phi­lip Davali/Ritzau Scanpix 

Det kor­te af det lange 

For­sva­ret har tid­li­ge­re været hårdt pla­get af svin­del med kre­dit­kort, men på trods af kri­tik og poli­tisk for­ar­gel­se får mis­bru­get af skat­te­kro­ner lov at fortsætte. 

Iføl­ge en aktind­sigt hos For­sva­rets Auditørkor­ps, der hånd­te­rer alle straf­fesa­ger mod mili­tært ansat­te, har de siden 2020 haft 34 sager om ube­ret­ti­get brug af For­sva­rets kre­dit­kort, som blandt andet invol­ve­rer køb af lap­dan­ce, seksu­el­le ydel­ser og grænsehandel. 

Fire af sager­ne har ført til en dom for man­datsvig, hvoraf to er endt i fængsels­straf, og det er både usæd­van­ligt og alt for man­ge sager, lyder det fra eksperter. 

De nye sager kom­mer, selv­om både Rigs­re­vi­sio­nen og For­sva­rets inter­ne revi­sion så sent som i 2020 påpe­ge­de, at For­sva­rets ansat­te i stort omfang mis­brug­te deres fir­ma­kre­dit­kort til pri­va­te køb. 

Hele histo­ri­en

Sid­ste som­mer brug­te en pre­mi­er­løjt­nant et af For­sva­rets kre­dit­kort til at købe sex under en tje­ne­ste­rej­se til Schweiz. 

Det frem­går af en sag fra For­sva­rets Auditørkor­ps, der hånd­te­rer alle mili­tæ­re straf­fesa­ger mod for­sva­rets ansatte. 

“(…) idet han i fire til­fæl­de brug­te kre­dit­kor­tet til køb af seksu­el­le ydel­ser for en sam­let vær­di af 14.632,14 øre,” står der blandt andet i beskri­vel­sen af sigtelsen. 

En pre­mi­er­løjt­nant brug­te skat­te­kro­ner på seksu­el­le ydel­ser, da han var på tje­ne­ste­rej­se til Schweiz.

Pre­mi­er­løjt­nan­ten slap med en bøde på 3.500 kro­ner, men sagen er langt fra et enkelt­stå­en­de til­fæl­de, viser en aktind­sigt hos For­sva­rets Auditørkorps. 

Fra 2020 til 2022 har der været 34 sager om ube­ret­ti­get brug af For­sva­rets kre­dit­kort, som blandt andet invol­ve­rer køb af lap­dan­ce, seksu­el­le ydel­ser og grænsehandel. 

De man­ge sager kom­mer, efter For­sva­ret tid­li­ge­re har været hårdt pla­get af svin­del med kreditkort. 

Blandt de ankla­ge­de fin­der man fle­re højtran­ge­ren­de per­so­ner i For­sva­ret her­un­der en major, en orlog­s­kap­ta­jn, en pre­mi­er­løjt­nant og en leden­de læge. 

I fle­re af sager­ne er det min­dre til­fæl­de, der har ført til en bøde­straf, men fire gan­ge har det ført til dom­me efter den mili­tæ­re eller civi­le straf­fe­ret for blandt andet mandatsvig. 

I en af de mest alvor­li­ge sager har en ansat i For­sva­ret i efter­å­ret 2020 brugt sit tjenst­ligt udle­ve­re­de kre­dit­kort 27 gan­ge til pri­va­te udgif­ter til en sam­let vær­di af 25.368 kroner. 

Ved­kom­men­de blev idømt 40 dages fængsel. 

I en anden sag om man­datsvig blev en ansat i For­sva­ret idømt 30 dages fængsel, da ved­kom­men­de hav­de brugt 28.833 kro­ner på pri­va­te udgif­ter. Der­u­d­over hav­de den døm­te over­ført et stør­re beløb til en per­son via Mobile­Pay, hvor For­sva­rets kre­dit­kort var til­knyt­tet, hvor­ef­ter et til­sva­ren­de beløb til­gik hans pri­va­te konto. 

Sten Bøn­sing, der er pro­fes­sor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, kal­der det tan­ke­væk­ken­de, at der er så man­ge straffesager. 

“Gene­relt har vi fak­tisk meget få straf­fesa­ger om offent­li­ge ansat­te. Her lyder det af man­ge,” siger han. 

Han bak­kes op af Per Niko­laj Bukh, der er pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring ved Aal­borg Universitet. 

“Ud fra betragt­nin­gen af, at der har været så stor opmærk­som­hed på For­sva­ret og deres pro­ble­mer med mis­brug af kre­dit­kort, så er det her for man­ge sager og usædvanligt.” 

En ansat i for­sva­ret blev fri­kendt for man­datsvig, da han køb­te lap­dan­ce og champag­ne på For­sva­rets reg­ning. Han slap dog ikke for en bødestraf.

Mis­bru­get er fort­sat i Forsvaret

Rigs­re­vi­sio­nen kom i decem­ber 2020 med hård kri­tik af For­sva­rets brug af kreditkort. 

En stikprø­ve af kre­dit­kort­transak­tio­ner hos For­sva­rets ansat­te viste nem­lig, at man ale­ne i 2019 hav­de fun­det reg­nin­ger fra dat­ingtje­ne­ster, spa-ophold og tøjind­køb for tusind­vis af skattekroner. 

[info­gram id=“1pw16jnj37jzpjhv7vkk70qqlma96jzq92j”]

Ber­ling­s­ke har også tid­li­ge­re afdæk­ket sager om ube­ret­ti­get brug af kre­dit­kort. Her beskrev avi­sen, hvor­dan Auditørkor­p­set på et enkelt år hav­de regi­stre­ret 68 sager om mis­brug af For­sva­rets kre­dit­kort. Seks af sager­ne før­te til domme. 

Den­gang kald­te Per Niko­laj Bukh det for usæd­van­ligt man­ge sager. Det er også til­fæl­det i dag, hvor han sam­ti­dig kal­der det over­ra­sken­de, for­di der har været så stort fokus på at mini­me­re svindel. 

“Jeg synes, det er over­ra­sken­de, at der er så man­ge sager. Hvis jeg ikke kend­te antal­let, så vil­le jeg ikke have gæt­tet på, at der var fire sager. Det er ikke nor­malt på sådan et områ­de,” siger han. 

Det skal sær­ligt ses i lyset af, at Rigs­re­vi­sio­nens kri­tik af pri­vat­for­bru­get af kre­dit­kort i For­sva­ret før­te til en sær­lig ind­sats mod mis­brug i form af øget kontrol. 

Der­for er det også ufor­stå­e­ligt for Per Niko­laj Bukh, at den her slags sager duk­ker op igen. 

“Der må være tale om en sær­lig kul­tur i For­sva­ret, men det ændrer jo ikke på, at man ikke må begå mandatsvig.” 

Men når der har været al den her kri­tik, og man har skær­pet reg­ler­ne, og der så alli­ge­vel duk­ker nye sager op… Er man så lyk­ke­des med det, man sat­te sig for? 

“Nej, så er man ikke lyk­ke­des med det. Men man er lyk­ke­des med at ska­be et nult­o­le­ran­ce-system, hvor man så fan­ger den her slags sager, men det ændrer ikke ved, at antal­let er over­ra­sken­de og util­freds­stil­len­de. Man­datsvig i det offent­li­ge bør aldrig fore­kom­me,” siger han. 

I en rap­port fra 2020 råb­te For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Inter­ne Revi­sion også op om pro­ble­met. Her var man blandt andet stødt på fle­re reg­nin­ger til por­no­si­der i sin stikprø­ve af 19.000 kreditkorttransaktioner. 

For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Inter­ne Revi­sion kon­klu­de­re­de den­gang, “at der er mang­len­de viden blandt med­ar­bej­de­re om reg­ler­ne vedr. bru­gen af fir­ma­hæf­ten­de beta­lings­kort (pri­mært på rej­se­om­rå­det). Des­u­den at der på vis­se områ­der er en symp­to­ma­tisk regelovertrædelse”. 

Men på trods af kri­tik­ken og de man­ge opråb er sager­ne alli­ge­vel fortsat. 

Kri­tik­ken er ikke ny

Fri­heds­bre­vets afslø­ring af de nye sager kom­mer, efter vi i man­dags sam­men med TV 2 kun­ne for­tæl­le, at en kvin­de­lig chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­et er ble­vet poli­ti­an­meldt for for­søg på bed­ra­ge­ri for 1,9 mil­li­o­ner kroner. 

Iføl­ge tid­li­ge­re for­mand for stats­re­viso­rer­ne, De Radi­ka­les Klaus Frand­sen, der stop­pe­de ved val­get sid­ste år, så har For­sva­ret reelt ikke lyt­tet til kri­tik­ken fra Rigsrevisionen. 

“Jeg har aldrig hørt om sager om kre­dit­kort i sta­ten, som er brugt på lap­dan­ce. Igen tyder det jo på mang­len­de kon­trol. Det viser jo alt om, at der er et pro­blem, når der sta­dig er så man­ge sager efter Rigs­re­vi­sio­nens kri­tik, og at der ikke er ret­tet op på pro­ble­met, siger Klaus Frandsen. 

Han mener, at poli­ti­ke­re og For­sva­rets ledel­se kan over­ve­je, om man bør tage kre­dit­kor­te­ne fra en del af de ansatte. 

“Man kan spør­ge: ‘Hvor­for skal så man­ge i For­sva­ret have fir­ma­kre­dit­kort, når de ikke kan hånd­te­re det, og hvor­for tager man det ikke fra dem før­ste gang, de bli­ver taget i at mis­bru­ge kor­tet?’,” siger han. 

Klaus Frand­sen mener des­u­den, at For­sva­ret og de skif­ten­de for­svars­mi­ni­stre gene­relt har inter­es­se­ret sig meget lidt for den mang­len­de kon­trol med For­sva­rets øko­no­mi. Det skal ses i for­læn­gel­se af, at Rigs­re­vi­sio­nen er kom­met med kri­tik af For­sva­rets øko­no­mi 26 gan­ge de sid­ste ti år. 

“Pro­ble­met er, at For­sva­ret ikke rig­tig har lyt­tet til den kri­tik, Rigs­re­vi­sio­nen er kom­met med. Der går kort tid, og så er kri­tik­ken glemt igen. For­sva­rets ledel­se har ikke rig­tigt inter­es­se­ret sig for øko­no­mi­sty­ring og kon­trol. Det er mit råd til den nye for­svars­mi­ni­ster: at når der skal inve­ste­res de sto­re beløb i For­sva­ret, er det vig­tigt, at han bru­ger en del af det på at for­bed­re den øko­no­mi­ske kon­trol,” siger han. 

For man­ge kreditkort? 

Efter kri­tik­ken af For­sva­ret i 2020 kom det frem, at der den­gang var 10.000 kre­dit­kort i omløb blandt de ansat­te. Det sva­rer til, at cir­ka halv­de­len af de omkring 22.000 ansat­te under For­svars­mi­ni­ste­ri­et har eget firmakort. 

For man­ge kre­dit­kort, lød det fra eks­per­ter den­gang, og i dag bør man stil­le sig det sam­me spørgs­mål, mener Sten Bønsing. 

“Det kan godt være, at det ikke er sær­ligt hen­sigts­mæs­sigt – den måde, man giver kre­dit­kort på i For­sva­ret. Gene­relt er der jo en del myn­dig­he­der, der spør­ger, om det over­ho­ve­det er smart, at man har kre­dit­kort i mod­sæt­ning til at selv læg­ge ud og så få refun­de­ret,” siger han. 

Per Niko­laj Bukh er ikke enig. Alter­na­ti­vet er, at For­sva­rets ansat­te skal gå rundt med kon­vo­lut­ter med kon­tan­ter, og det vil ikke mind­ske svindlen. 

Men han har efter­hån­den svært ved at pege på, hvad man kan gøre mere for at ned­brin­ge antal­let af sager i Forsvaret. 

“Man skal først have kla­re, skrift­li­ge ret­nings­linjer for, hvad man må og ikke må. Så skal man sør­ge for, at de ansat­te ved, at reg­ler­ne er der, og så skal man hånd­hæ­ve dem nid­kært, så folk ved, at svind­len bli­ver opda­get. Det har man sik­kert alle­re­de gjort, så der er ikke andet at gøre end mere af det sam­me, så skal det nok vir­ke til sidst” 

Det mang­ler vi svar på 

Fri­heds­bre­vet har stil­let en ræk­ke spørgs­mål til For­svars­mi­ni­ste­ri­et samt bedt om et inter­view med for­svars­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen (V), men de er ikke vendt til­ba­ge inden deadline.