Nye sager om seksu­el­le kræn­kel­ser i Bered­skabs­sty­rel­sen: Chef spurg­te om vær­neplig­tig var jom­fru og tog fle­re på låret

“Er du jom­fru?” Sådan lød en hen­ven­del­se fra en knap 60-årig værk­steds­chef til en vær­neplig­tig på et af Bered­skabs­sty­rel­sens seks cen­tre, hvor der sam­let er cir­ka 500 vær­neplig­ti­ge. Værk­steds­che­fen kun­ne ofte fin­de på at skri­ve seksu­el­le beske­der og til­nær­mel­ser til de unge vær­neplig­ti­ge kvin­der, for­tæl­ler fle­re af dem til Fri­heds­bre­vet. For tre kvin­de­li­ge vær­neplig­ti­ge blev det i 2018 for meget, og de skrev der­for en kla­ge til che­fen på bered­skabs­cen­tret. Det kom der ikke meget ud af, for­tæl­ler kvin­der­ne i dag. Fri­heds­bre­vet har talt med to af de tre kvin­der bag bre­vet til ledel­sen om værkstedschefen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.