Nye sager om seksu­el­le kræn­kel­ser i Bered­skabs­sty­rel­sen: Chef spurg­te om vær­neplig­tig var jom­fru og tog fle­re på låret

“Er du jom­fru?” Sådan lød en hen­ven­del­se fra en knap 60-årig værk­steds­chef til en vær­neplig­tig på et af Bered­skabs­sty­rel­sens seks cen­tre, hvor der sam­let er cir­ka 500 vær­neplig­ti­ge. Værk­steds­che­fen kun­ne ofte fin­de på at skri­ve seksu­el­le beske­der og til­nær­mel­ser til de unge vær­neplig­ti­ge kvin­der, for­tæl­ler fle­re af dem til Fri­heds­bre­vet. For tre kvin­de­li­ge vær­neplig­ti­ge blev det i 2018 for meget, og de skrev der­for en kla­ge til che­fen på bered­skabs­cen­tret. Det kom der ikke meget ud af, for­tæl­ler kvin­der­ne i dag. Fri­heds­bre­vet har talt med to af de tre kvin­der bag bre­vet til ledel­sen om værkstedschefen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her