Nyt i Fields-sag: Sig­tet var inspi­re­ret af ame­ri­kansk mas­se­sky­der og adva­re­de psy­ki­a­tri­en om drabs-fantasier

I en ny podcast­se­rie, Fields 3. juli, afslø­rer Fri­heds­bre­vet i sam­ar­bej­de med TV 2 en lang ræk­ke hidtil ukend­te og opsigtsvæk­ken­de detal­jer om det vold­som­me sky­de­ri i Fields den 3. juli i år. Research viser blandt andet, at den 22-åri­ge mand, der er sig­tet for dra­be­ne, var fasci­ne­ret og inspi­re­ret af en YouTu­ber fra USA, der begik et brutalt mas­se­mord i 2017. Og at der fin­des fle­re tegn på, at sky­de­ri­et i Fields var plan­lagt på for­hånd. Blandt andet har den for­mode­de Fields-ger­nings­mand lavet en form for mani­fest eller dre­je­bog for­ud for sky­de­ri­et. Fri­heds­bre­vet og TV 2 kan nu også kort­læg­ge en del af den for­mode­de ger­nings­mands vej gen­nem psy­ki­a­tri­en og for­tæl­le, at han læn­ge efter­s­purg­te pro­fes­sio­nel hjælp og for­tal­te behand­le­re i psy­ki­a­tri­en, at han hav­de fan­ta­si­er om drab og mas­se­mord. Fle­re fag­per­so­ner vur­de­re­de sågar, at han var far­lig. Alli­ge­vel afvi­ste syste­met at sæt­te den 22-åri­ge mand i et spe­ci­a­li­se­ret behandlingstilbud. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her