Øko­nom: Sådan miste­de Vesten sin glo­ba­le dominans

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med udvik­lings­ø­ko­nom og histo­ri­ker John Rapley. Han er med­for­fat­ter til en ny bog med tit­len When Empi­res Fall: Rome, Ame­ri­ca and the Futu­re of the West, hvor han sam­men med histo­ri­ker og eks­pert i Romer­ri­gets histo­rie Peter Heat­her dra­ger sam­men­lig­nin­ger mel­lem Det Romer­ske Impe­ri­ums fald for 1500–1600 år siden og den situ­a­tion, Vesten befin­der sig i nu om dage. Rapley og hans med­for­fat­ter gør også rede for, hvor­når og hvor­dan først den øko­no­mi­ske magt og siden­hen den poli­ti­ske magt er begyndt at skif­te fra Vesten til andre dele af verden 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her