Ørsted blev brugt i hvid­vask-sag: Træk­ker trå­de til bandemiljøet

Dom­me for hvid­vask og omfat­ten­de narkokri­mi­na­li­tet, en mil­li­onvil­la i en køben­havnsk for­stad og fal­ske løn­sed­ler fra stat­se­je­de Ørsted. Alt sam­men spil­ler det en nøg­lerol­le i en spek­taku­lær sag med trå­de til det køben­havn­ske ban­de­mil­jø og gade­ban­den NNV. Sta­ten har nem­lig kon­fi­ske­ret en ejen­dom i den køben­havn­ske for­stad Rød­ov­re, købt af en 34-årig kvin­de, der på papi­ret var skat­te­spe­ci­a­list i Ørsted. Det var hun ikke iføl­ge Ret­ten i Kol­ding. Sam­ti­dig stam­me­de bolig­hand­lens udbe­ta­ling fra ban­de­kri­mi­na­li­tet, viser en dom afsagt i janu­ar, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her