Omstridt gas­led­ning bli­ver dyre­re: “Det er stats­støt­te til en enkelt virksomhed”

Radi­ka­le Ven­stres kli­ma- og ener­gi­o­rd­fø­rer Ras­mus Hel­veg Peter­sen læg­ger ikke fin­gre­ne imel­lem i kri­tik­ken af rege­rin­gen, der hol­der fast i at anlæg­ge en gas­led­ning mel­lem Sydsjæl­land og Lol­land-Fal­ster, efter pri­sen på den omstrid­te gas­led­ning atter er ste­get, som TV2 Øst kun­ne rap­por­te­re i wee­ken­den. Pri­sen på gas­led­nin­gen, der til­go­de­ser lan­dets næst­stør­ste CO2-udle­der, suk­ker­fa­brik­ken Nor­dic Sugar, er vok­set med 409 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af en rede­gø­rel­se, der er givet til Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­ud­val­get fre­dag. Den nye over­skri­del­se bety­der, at den sam­le­de reg­ning – efter fle­re kor­ri­ge­re­de bud­get­ter – lige nu for­ven­tes at lan­de på 1,455 mil­li­ar­der kro­ner. Det er næsten 800 mil­li­o­ner kro­ner dyre­re, end da rege­rin­gen den 1. febru­ar 2021 før­ste gang præ­sen­te­re­de ledning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her