Omstridt iværk­sæt­ter fik offent­li­ge mid­ler ved at inklu­de­re inte­ta­nen­de eks­pert i ansøg­nin­gen: Brug­te pen­ge­ne på at hyre stu­den­ter­med­hjæl­per i stedet

Ove Chri­sten­sen er en aner­kendt eks­pert inden for e‑læring, og nor­malt arbej­der han på pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, men i 2017 var han, uden at han vid­ste det, også til­knyt­tet et pro­jekt i det stærkt omstrid­te sel­skab Cano­py­LAB med iværk­sæt­te­ren Sahra-Josep­hine Hjorth i spid­sen. I en ansøg­ning til knap en halv mil­li­on kro­ner sendt til Innova­tions­fon­den fra Cano­py­LAB bli­ver Ove Chri­sten­sen nem­lig frem­hæ­vet af sel­ska­bet som en per­son, der er “essen­ti­el” for, at pro­jek­tet kan lyk­kes. Pro­ble­met er bare, at Ove Chri­sten­sen ikke var klar over, at hans navn stod på ansøg­nin­gen, før Fri­heds­bre­vet gjor­de ham opmærk­som på det i sid­ste uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her