Omstridt iværk­sæt­ter i des­pe­rat over­le­vel­ses­kamp for offent­li­ge mil­li­o­ner: Påstår at sam­ar­bej­de med ame­ri­kan­ske eli­te­u­ni­ver­si­te­ter uden deres viden

I en kamp for at hol­de et pro­jekt benævnt som UnFoLD i live – og der­med udsig­ten til de reste­ren­de offent­li­ge mil­li­o­ner – har Sahra-Josep­hine Hjorth og sel­ska­bet Cano­py­LAB være på jagt efter nye part­ne­re i pro­jek­tet. Her fore­slår Sahra-Josep­hine Hjorth at udskif­te UCN Nord­jyl­land med det ame­ri­kan­ske eli­te­u­ni­ver­si­tet Geor­ge­town Uni­ver­si­ty. Aal­borg Uni­ver­si­tet skal udskif­tes med ver­dens måske mest kend­te uni­ver­si­tet, Har­vard. Pro­ble­met er bare, at fle­re af de nye sam­ar­bejds­part­ne­re aldrig har hørt om hver­ken pro­jek­tet eller CanopyLAB. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.