Omstridt mak­ker­par i kri­se: Bar­ba­ra Ber­tel­sen begik grove for­se­el­ser — men hvad var Met­te Fre­de­rik­sens ansvar?

Statsminister Mette Frederiksen mødes med regeringschefer virtuelt om nordiske forhold og situationen i Ukraine, i Statsministeriet i København, fredag den 25. februar 2022. Regeringsledere fra Storbritannien, Baltiske lande, Holland mm. mødes virtuelt. Til venstre ses Departementschef Barbara Bertelsen.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning har kastet grus i maski­ne­ri­et i det ellers så høj­ef­fek­ti­ve og top­sty­re­de par­løb mel­lem stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen og hen­des høj­re hånd, depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Bertelsen. 

Stats­mi­ni­ste­ri­et “har hand­let meget kri­tisa­belt”, og Bar­ba­ra Ber­tel­sen har iføl­ge Mink­kom­mis­sio­nen “begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser af en sådan grov­hed”, at hun kan dra­ges til ansvar for sin age­ren i de hek­ti­ske døgn i novem­ber 2020, hvor den ulov­li­ge beslut­ning om at afli­ve alle mink i Dan­mark blev truffet. 

Men hvad med Met­te Fre­de­rik­sen, der hånd­pluk­ke­de Bar­ba­ra Ber­tel­sen og cen­tra­li­se­re­de mag­ten og der­med beslut­nin­ger­ne i Statsministeriet?

Kom­mis­sio­nen har ikke haft til opga­ve at under­sø­ge om rege­rin­gens mini­stre brød loven, men Met­te Fre­de­rik­sen får kri­tik for sine udta­lel­ser på pres­se­mø­det 4. novem­ber som “objek­tivt set var groft vild­le­den­de, men at hun sub­jek­tivt ikke hav­de viden her­om eller hen­sigt hertil.” 

Det kræ­ver en nær­me­re under­sø­gel­se at give et kva­li­fi­ce­ret bud på, om en rigs­rets­sag mod stats­mi­ni­ste­ren vil have gang på jord, for­kla­rer jurapro­fes­sor Fre­de­rik Waa­ge fra Syd­dansk Universitet:

“Det hand­ler om, hvor­vidt hun har udvist grov uagtsom­hed eller ej. Der ser jeg ikke en enty­dig strøm­pil som i Støj­berg-sagen. Det vir­ker umid­del­bart ret mud­ret,” siger han til Frihedsbrevet.

Men selv­om Met­te Fre­de­rik­sen ikke vid­ste, at der mang­le­de lov­hjem­mel, kri­ti­se­rer kom­mis­sio­nen Met­te Fre­de­rik­sens og Bar­ba­ra Ber­tel­sens magt­kon­cen­tra­tion i Stats­mi­ni­ste­ri­et og der­med de to øverst ansvar­li­ges parløb. 

Stats­mi­ni­ste­ri­et ind­t­og “en over­ord­net og sty­ren­de rol­le i den for­ce­re­de proces.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her