Over­læ­ge afslø­ret: Fra for­gyldt Novo-ambas­sa­dør til top­post hos medicinalgiganten


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Den aner­kend­te for­sker Filip Krag Knop fik i decem­ber sid­ste år en top­stil­ling hos Novo Nor­disk, hvor han blev vice­di­rek­tør for dia­be­tes og fedme.

Men doku­men­ter viser, at han – inden ansæt­tel­sen i Novo – har taget imod instruk­tio­ner fra Novo Nor­disk, når han som forsk­nings­le­der under­vi­ste læger, lige­som han modt­og lukra­ti­ve honora­rer fra medicinalgiganten.

“Man møder en kampag­ne, hvor replik­ker­ne er skre­vet på for­hånd,” lyder kri­tik­ken fra orga­ni­sa­tion Dansk Sel­skab for Almen Medicin.

Læs kapi­tel to i Fri­heds­bre­vets arti­kel­se­rie Novos hvi­de kit­ler.

Hele histo­ri­en

Filip Krag Knop var en vel­respek­te­ret over­læ­ge og forskningsleder.

Men over­læ­gen har – inden han sid­ste år blev ansat som direk­tør i Novo Nor­disk – mod­ta­get omfat­ten­de pen­ge­be­løb fra Novo Nor­disk og har des­u­den ladet medi­ci­nal­gi­gan­ten sty­re, hvad han skul­le sige, da han blev hyret ind til at under­vi­se andre læger.

Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re på bag­grund af inter­ne doku­men­ter, vi har fået aktind­sigt i.

Oplys­nin­ger­ne får fle­re til at spær­re øjne­ne op.

En af dem er Jes Søgaard, pro­fes­sor eme­ri­tus og sund­hed­s­ø­ko­nom ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet (SDU).

“Hvis jeg var en prak­ti­se­ren­de læge, der sad og lyt­te­de til de oplæg med det kend­skab, jeg har fået til det qua de her mails, så vil­le jeg hele tiden have i bag­ho­ve­det, at der kan være nog­le inter­es­se­kon­flik­ter her,” vur­de­rer Jes Søgaard.

Hos Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin (DSAM) mener medi­ci­n­ord­fø­rer Maria Krü­ger, at oplys­nin­ger­ne under­stre­ger, at sam­spil­let mel­lem medi­ci­na­lin­du­stri­en og uaf­hæn­gi­ge for­ske­re er en form for skuespil.

“Man kan jo næsten få en for­nem­mel­se af, at man møder en kampag­ne, hvor replik­ker­ne er aftalt på for­hånd,” udta­ler medi­ci­n­ord­fø­rer Maria Krü­ger, der selv er prak­ti­se­ren­de læge.

En tung stemme

I decem­ber 2023 hav­de Filip Krag Knop før­ste arbejds­dag hos Novo Nor­disk, hvor han fik en top­post som Novo Nor­disks medi­cin­ske chef for fed­me og dia­be­tes. Et felt, han har for­sket i i en læn­ge­re årrække.

Før ansæt­tel­sen var Knop nem­lig forsk­nings­le­der, pro­fes­sor og over­læ­ge på Gen­tof­te og Her­lev Syge­hus. Der­u­d­over var han til­knyt­tet det offent­li­ge syge­hus Steno Dia­be­tes Cen­ter, der er mulig­gjort af en inve­ste­ring fra Novo Nor­disk Fon­den, som er den stør­ste aktio­nær i Novo Nordisk.

Han har efter skif­tet til Novo Nor­disk holdt fast i sin stil­ling på Køben­havns Uni­ver­si­tet – her er han pro­fes­sor på Insti­tut for Kli­nisk Medicin.

Filip Krag Knops tun­ge erfa­ring gjor­de ham også til en meget rele­vant kil­de at tale med for medi­er, da Novo Nor­disks slan­ke­mid­del Weg­ovy i decem­ber 2022 kom til Danmark.

Over­læ­gen leve­re­de varen.

“Det er over dob­belt så godt som eksi­ste­ren­de vægt­tabs­mid­ler,” bedy­re­de han i Ber­ling­s­ke, hvor han også kald­te det “star­ten på et paradigmeskifte”.

Men Knop fik aldrig for­talt, at han var på Novo Nor­disks løn­nings­li­ste. Det kom først frem sene­re, at Knop i 2022 fik 246.000 kro­ner fra Novo Nordisk.

Og nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at der er langt mere omfat­ten­de bånd mel­lem Filip Krag Knop og Novo Nordisk.

Ale­ne siden 2022 har Novo Nor­disk og Novo Nor­disks dan­ske dat­ter­sel­skab udbe­talt 955.000 kro­ner til Filip Krag Knop for under­vis­ning, forsk­ning, del­ta­gel­se i eks­pert­grup­pe og for at være konsulent.

Det viser ind­be­ret­nin­ger til Læge­mid­delsty­rel­sen, hvor det også frem­går, at Novo Nor­disk A/S og Novo Nor­disk Dan­mark i fle­re til­fæl­de har betalt for Filip Krag Knops del­ta­gel­se på konferencer.

Inter­ne doku­men­ter viser, at han – for­ud for at han under­vi­ste læge­kol­le­ga­er – lod sig dik­te­re af Novo Nor­disk, der gav ham klok­ke­kla­re instruk­ser om et af medi­ci­nal­sel­ska­bets produkter.

Des­u­den har han været ansigt på en stor lan­ce­rings­kampag­ne for Weg­ovy, og så har han til­med haft sin egen pri­va­te slan­ke­kli­nik, hvor han har tjent pen­ge på at ordi­ne­re Wegovy.

Det­te er kapi­tel to i Fri­heds­bre­vets arti­kel­se­rie om Novos hvi­de kit­ler. Før­ste arti­kel — som hand­ler om to top­læ­ger, der blev betalt for at føre kampag­ne for slan­ke­mid­let Weg­ovy — kan læses her.

“Jeg skal nok næv­ne det hele”

Novo Nor­disk og alle andre sel­ska­ber i medi­ci­na­lin­du­stri­en har en ræk­ke per­so­ner, de bru­ger til at under­vi­se sund­heds­per­so­na­le. Typisk er der tale om pro­fes­so­rer eller overlæger.

Filip Krag Knop var – ind­til han blev ansat i Novo Nor­disk, hvor han begynd­te i decem­ber sid­ste år – et af medi­ci­nal­sel­ska­bets fore­truk­ne valg. Han har ale­ne fra Novo Nor­disks dan­ske dat­ter­sel­skab fået 374.000 kro­ner for at under­vi­se andre læger siden 2022, viser ind­be­ret­nin­ger til Lægemiddelstyrelsen.

Den 30. marts 2022 var det tid igen, da Novo invi­te­re­de til efter­ud­dan­nel­se for læger, som blev afholdt på hotel­let Gl. Sko­vri­der­gaard i Silkeborg.

Den 29. marts 2022 – dagen inden arran­ge­men­tet – send­te Filip Krag Knop en mail til Jens Chri­sti­an Øllgaard.

Han er chef for medi­cinsk uddan­nel­se i Novo Nor­disk og der­med ham, der stod for at hyre Filip Krag Knop.

Top­for­ske­ren gav Novo-che­fen fri­pas til at ind­sæt­te sli­des i sin præsentation.

“Fyld meget ger­ne det sli­de omkring nyre­funk­tion, som du nævn­te i tele­fo­nen, på, hvor det pas­ser. Tak,” skrev Filip Krag Knop. Det frem­går af inter­nt mate­ri­a­le, Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i.

Der var alt­så fri adgang for Novo-che­fen til at lave ændrin­ger i den præ­sen­ta­tion, over­læ­gen skul­le give læger­ne dagen efter.

Novo-che­fen fulg­te op med et par ønsker til mor­gen­da­gens præ­sen­ta­tion. Han vil­le blandt andet ger­ne have, at Filip Krag Knop fik nævnt, at Novo Nor­disks meget popu­læ­re dia­be­tes­me­di­cin Ozem­pic stod til at kun­ne bli­ve ordi­ne­ret i en stær­ke­re udgave.

“I øvrigt er der jo kom­met label-upda­te på ozem­pic, så det nu kan bru­ges on-label op til 2 mg. Vi ved ikke noget om, hvor­når der kom­mer et 2.0. devi­ce, men det vil ikke være “ulov­ligt” at næv­ne noget om den mulig­hed samt evt erfa­rin­ger,” lød fore­spørgs­len fra Jens Chri­sti­an Øll­gaard blandt fle­re ønsker, som tik­ke­de ind hos Filip Krag Knop klok­ken 20.16.

Novo Nor­disk-med­ar­bej­de­ren hav­de dog ikke nogen grund til at lig­ge søvn­løs om nat­ten. Bare ni minut­ter efter han hav­de sendt mai­len med ønsker­ne, vend­te over­læ­gen retur:

“Per­fekt, Jens. Tak. Jeg skal nok næv­ne det hele. Du ændrer bare, som du synes,” skrev Knop, som alt­så tog imod en direk­te instruks fra Novo Nor­disk om, hvad han kun­ne sige.

Mail­kor­re­spon­dan­cen viser, at der var dia­log omkring en præ­sen­ta­tion af nye behand­lings­mu­lig­he­der, som Novo Nor­disk ger­ne vil­le have, Filip Krag Knop nævnte.

Hos Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin har medi­ci­n­ord­fø­rer Maria Krü­ger selv været til arran­ge­men­ter, hvor der har været under­vis­ning i, hvor­dan man brug­te Novo Nor­disks pro­duk­ter, såsom Ozem­pic eller Wegovy.

Hun har også set kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem Filip Krag Knop og Novo Nor­disk, som bekræf­ter hen­de i en mistan­ke, hun har haft længe.

“Jeg har ople­vet, at der har mang­let uvil­dig råd­giv­ning af prak­ti­se­ren­de læger,” siger Maria Krüger.

Lan­ce­ring

Novo Nor­disk hav­de dog end­nu stør­re pla­ner med Filip Krag Knop.

Da medi­ci­nal­gi­gan­ten i janu­ar 2023 ende­lig kun­ne for­tæl­le mere om Weg­ovy, skul­le der ikke spa­res på noget.

I Weg­ovys tema­far­ver – en blan­ding af lyse­rød, blå og hvid – tone­de Novo Nor­disks nye mira­kel­kur frem.

“Weg­ovy – vej­en mod varigt vægt­tab” står der på et stort dæk­bil­le­de, der fyl­der hele skærmen.

Filip Krag Knop var en sær­ligt invi­te­ret gæst, da Novo Nor­disk i janu­ar 2023 kun­ne præ­sen­te­re kampag­nen “Vej­en mod Varigt Vægt­tab, Wegovy”.

Her­ef­ter blev der klip­pet til Novo Nor­disks imposan­te hoved­kvar­ter i Bags­værd, der er for­met som et insulin­mo­le­ky­le, hvor medi­cinsk råd­gi­ver Kas­per Nør­re­mark hav­de en sær­ligt invi­te­ret gæst med i anled­ning af den sto­re lancering.

Den­ne dag i janu­ar var det ikke for­sker­hat­ten, Filip Krag Knop hav­de på – for det hand­le­de kun om en ting: Lan­ce­rin­gen af Novo Nor­disks Weg­ovy. Arran­ge­men­tet illu­stre­rer, hvor pro­fi­le­ret Filip Krag Knop var i den dan­ske for­sker­ver­den, for lan­ce­rin­gen var kun for sund­heds­pro­fes­sio­nel­le, der skul­le bru­ge under­vis­ning eller råd­giv­ning i at udskri­ve Wegovy.

I Novo Nor­disks lan­ce­rings­kampag­ne for Weg­ovy blev Filip Krag Knop brugt.

Slan­ke­kli­nik­ken

Filip Krag Knop fandt dog som man­ge andre ud af, at Weg­ovy ikke kun kun­ne være en guld­gru­be for Novo Nordisk.

For da slan­ke­mid­let ram­te de dan­ske apo­te­ker­hyl­der i decem­ber 2022, føje­de for­ske­ren et nyt punkt til sit alen­lan­ge CV: Han blev grund­læg­ger af sel­ska­bet Medi­cinsk Vægt­tabs­be­hand­ling ApS.

Medi­cinsk Vægt­tabs­be­hand­ling var en onli­ne-vægt­tabs­kli­nik, som kun hav­de et pro­dukt: Wegovy.

For­ret­nin­gen fun­ge­re­de ved, at man for et måned­ligt eller årligt beløb fik en sam­ta­le med en læge og her­ef­ter fik udskre­vet Weg­ovy. Det frem­går af hjem­mesi­den for Medi­cinsk Vægttabsbehandling.

Filip Krag Knop stif­te­de Medi­cinsk Vægt­tabs­be­hand­ling sam­men med tre andre læger, som også for­sker i enten dia­be­tes eller fed­me på Gentofte/Herlev Syge­hus eller Rigshospitalet.

En af dem er Magnus Grøn­da­hl, som Filip Krag Knop var chef for, da han var til­knyt­tet Cen­ter for Kli­nisk Meta­bo­lisk Forsk­ning på Her­lev og Gen­tof­te Hospital.

Iføl­ge Magnus Grøn­da­hl er kli­nik­ken, som han sta­dig har i dag, et bijob, som læger­ne ikke vil­le kun­ne leve af. Han for­tæl­ler, at Filip Krag Knop stop­pe­de i kli­nik­ken, da han i august 2023 skrev under med Novo Nordisk.

“Han var grund­læg­ger lige­som os. Nu hvor han er ble­vet ansat i Novo Nor­disk, har han ikke læn­ge­re nogen rol­le i fir­ma­et,” siger Magnus Grøndahl.

Hvor­dan kan det være, at han ikke har nogen rol­le i fir­ma­et længere?

“Det giver sig selv. Hvis man er ansat i en medi­ci­nal­virk­som­hed, tæn­ker jeg ikke, at man skal sæl­ge det sam­me medi­cin. Filip traf selv beslut­nin­gen om at stop­pe. Men det kan du snak­ke med ham om,” siger Magnus Grøn­da­hl, som mener, at det vil­le være en inter­es­se­kon­flikt at arbej­de for Novo Nor­disk og sam­ti­dig ude­luk­ken­de udskri­ve medi­cin derfra .

Hvad hvis man for­sker i noget for Novo, men sam­ti­dig udskri­ver Weg­ovy. Er det en interessekonflikt?

“Jeg gør det jo ikke for Novo. Jeg er ansat af Region Hoved­sta­den, ikke af Novo Nor­disk,” for­kla­rer Magnus Grøn­da­hl, som i 2022 blev hyret til at hol­de fored­rag for Novo Nor­disk, viser ind­be­ret­nin­ger til Lægemiddelstyrelsen.

Novo-direk­tør vil ikke svare

Fri­heds­bre­vet har sendt en ræk­ke spørgs­mål til Filip Krag Knop og Novo Nor­disk. Det har ikke været muligt at få et svar på spørgs­må­le­ne, der har været hen­vendt til Filip Knop.

Novo Nor­disk sva­rer i stedet:

“Filip Knop har været ansat i Novo Nor­disk siden decem­ber 2023. Før ansæt­tel­sen var han offent­ligt ansat endokri­no­log og fun­ge­re­de som kon­su­lent for Novo Nor­disk i sin pro­fes­sio­nel­le egen­skab af spe­ci­a­list inden­for svær over­vægt,” skri­ver Lars Otto Ander­sen-Lan­ge, pres­se­me­d­ar­bej­der hos Novo Nor­disk, i et skrift­ligt svar, hvor han oply­ser, at Novo Nor­disks sam­ar­bej­de med sund­heds­per­so­na­le er reguleret.

“Når Novo Nor­disks dan­ske dat­ter­sel­skab sam­ar­bej­der med sund­heds­per­so­na­le, er dis­se sam­ar­bej­der regu­le­ret af både lov­giv­ning og eti­ske reg­ler, som vi over­hol­der. Både virk­som­he­der og sund­heds­pro­fes­sio­nel­le rap­por­te­rer dis­se sam­ar­bej­der til myn­dig­he­der­ne, hvil­ket yder­li­ge­re sik­rer åben­hed omkring vores sam­ar­bej­de,” skri­ver Lars Otto Andersen-Lange.

Vi har også spurgt de ste­der, hvor Filip Krag Knop er og har været ansat, hvor­dan de ser på de nye oplysninger.

På Her­lev & Gen­tof­te Hospi­tal, hvor Filip Krag Knop var forsk­nings­le­der, skri­ver hospi­tals­le­del­sen i et skrift­ligt svar.

”Det er nor­mal prak­sis og afgø­ren­de, at udvik­ling af nye læge­mid­ler eller nyt medi­cinsk udstyr ofte fore­går i et sam­ar­bej­de mel­lem for­ske­re og medi­ci­na­lin­du­stri­en. Sam­ar­bej­det må dog ikke påvir­ke for­ske­rens uaf­hæn­gig­hed, og for at sik­re den­ne uaf­hæn­gig­hed har Læge­mid­delsty­rel­sen og Region Hoved­sta­den udar­bej­det en ræk­ke reg­ler, der bl.a. inde­bæ­rer, at for­ske­ren skal anmel­de sit sam­ar­bej­de med medi­ci­nal- og medi­covirk­som­he­der til Læge­mid­delsty­rel­sen og sin even­tu­el­le bibe­skæf­ti­gel­se til Region Hoved­sta­den. Så vidt hospi­ta­lets ledel­se har kend­skab til, har Filip Knop under ansæt­tel­se hos os over­holdt gæl­den­de reg­ler. Vi mener dog, at det altid, når vi får hen­ven­del­ser som den­ne, er en god idé at bru­ge anled­nin­gen til at se prak­sis igen­nem igen,” står der i det skrift­li­ge svar, som kom­mu­ni­ka­tions­chef Kræ­sten Nie­mann har sendt.

På Steno Dia­be­tes Cen­ter Copen­ha­gen, der ikke læn­ge­re har Filip Krag Knop på løn­nings­li­sten, under­stre­ger direk­tør Magnus T. Jen­sen, at uaf­hæn­gig­hed er meget vigtigt.

“Vi skal sik­re os, at der ikke opstår tvivl om vores for­ske­re og lægers habi­li­tet og uaf­hæn­gig­hed af indu­stri­en. Selv når reg­ler­ne for ansat­tes bibe­skæf­ti­gel­se er over­holdt, kan der opstå situ­a­tio­ner, hvor offent­lig­he­den eller vores patien­ter kan få ind­tryk af, at man har et for tæt sam­ar­bej­de,” skri­ver Magnus T. Jen­sen, som vil gå i tæn­ke­boks over, hvor­dan med­ar­bej­der­nes bijob skal håndteres.

“Vi går til­ba­ge i vores orga­ni­sa­tion og kig­ger på, hvor­dan vi i frem­ti­den skal for­hol­de os til med­ar­bej­de­res bibe­skæf­ti­gel­se. Steno Dia­be­tes Cen­ter Copen­ha­gen er en inter­na­tio­nalt kendt orga­ni­sa­tion, hvor der er inter­es­se for vores for­ske­res eks­per­ti­se, og vi skal selv­føl­ge­lig und­gå situ­a­tio­ner, hvor der kan opstå tvivl om habi­li­te­ten,” siger Magnus T. Jensen.

På Køben­havns Uni­ver­si­tets Insti­tut for Kli­nisk Medi­cin, hvor Filip Krag Knop fort­sat er pro­fes­sor, oply­ser insti­tut­le­der Jes­per Hastrup Svend­sen, at han ikke inden udgi­vel­sen af den­ne arti­kel kan sva­re på, hvor­dan han ser på oplysningerne.

Hvis du ved noget, vi bør vide, kan du for­tro­ligt kon­tak­te jour­na­li­ster­ne bag histo­ri­en på mathias@frihedsbrevet.dk, lasse@frihedsbrevet.dk eller ano­nymt på frihedsbrevet@protonmail.com.