PAAFUGLEN: Mor­mor­mid­dag med fami­li­en Danmark

Som­me­rens snar­li­ge ankomst kal­der på en tur i Køben­havns helt egen for­ly­stel­ses­park; Tivo­li. Hvis man er sul­ten efter en tra­di­tio­nel mid­dag i haven, skal man selv­føl­ge­lig for­bi restau­rant Paa­fug­len, så det gjor­de piger­ne den­ne uge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.