PAAFUGLEN: Mor­mor­mid­dag med fami­li­en Danmark

Som­me­rens snar­li­ge ankomst kal­der på en tur i Køben­havns helt egen for­ly­stel­ses­park; Tivo­li. Hvis man er sul­ten efter en tra­di­tio­nel mid­dag i haven, skal man selv­føl­ge­lig for­bi restau­rant Paa­fug­len, så det gjor­de piger­ne den­ne uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her