Pape på pri­vat diplo­mat­vi­sit: Vil­le styr­ke sam­ar­bej­de med omstridt justits­mi­ni­ster, der nu sid­der bag trem­mer i gigan­tisk korruptionssag

Det var ikke hvem som helst, den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand Søren Pape Poul­sen tryk­ke­de hæn­der med under sin meget omdis­ku­te­re­de pri­va­te ferie i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik i 2018, mens han var justits­mi­ni­ster. Under besø­get pose­re­de Søren Pape Poul­sen med justits­mi­ni­ste­ren i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik Jean Alain Rodrígu­ez Sán­chez, der i dag er hoved­mistænkt i en kæm­pe kor­rup­tions­sag i det cari­bi­ske land. En sag, der stræk­ker sig fra 2016 til 2020. Selv­om Søren Pape Poul­sen var på ferie, aftal­te han og Jean Alain Rodrígu­ez Sán­chez at styr­ke det inter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de på rets­om­rå­det mel­lem Dan­mark og Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik. Det viser sagens doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra justits­mi­ni­ste­ri­et i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik delt­og fle­re afde­lings­che­fer fra mini­ste­ri­et des­u­den i mødet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.