Pape på pri­vat diplo­mat­vi­sit: Vil­le styr­ke sam­ar­bej­de med omstridt justits­mi­ni­ster, der nu sid­der bag trem­mer i gigan­tisk korruptionssag

Det var ikke hvem som helst, den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand Søren Pape Poul­sen tryk­ke­de hæn­der med under sin meget omdis­ku­te­re­de pri­va­te ferie i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik i 2018, mens han var justits­mi­ni­ster. Under besø­get pose­re­de Søren Pape Poul­sen med justits­mi­ni­ste­ren i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik Jean Alain Rodrígu­ez Sán­chez, der i dag er hoved­mistænkt i en kæm­pe kor­rup­tions­sag i det cari­bi­ske land. En sag, der stræk­ker sig fra 2016 til 2020. Selv­om Søren Pape Poul­sen var på ferie, aftal­te han og Jean Alain Rodrígu­ez Sán­chez at styr­ke det inter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de på rets­om­rå­det mel­lem Dan­mark og Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik. Det viser sagens doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra justits­mi­ni­ste­ri­et i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik delt­og fle­re afde­lings­che­fer fra mini­ste­ri­et des­u­den i mødet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her