Par­ti­er ras­ler med sab­len efter kri­se­mø­de i Aal­borg: “Det er utroværdigt”

Det er for dår­ligt, når kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Aal­borg Kom­mu­ne, Chri­sti­an Ros­lev, igen og igen giver mod­stri­den­de for­kla­rin­ger i den mysti­ske Aal­borg-sag, som Fri­heds­bre­vet har dæk­ket de sene­ste uger. Og nu for­lan­ger fle­re par­ti­er, at Hel­le Fre­de­rik­sen, den vika­ri­e­ren­de borg­me­ster i Aal­borg Kom­mu­ne, skal rede­gø­re for, hvor­dan det gik til, at den soci­al­de­mo­kra­ti­ske stor­sponsor Jes­per Sko­vs­gaard under ukla­re omstæn­dig­he­der fik 100.000 kro­ner af kom­mu­nen. Det var kon­klu­sio­nen på et møde, som grup­pe­for­mæn­de­ne i de bor­ger­li­ge par­ti­er i Aal­borg hav­de man­dag aften. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her