Par­ti­er ras­ler med sab­len efter kri­se­mø­de i Aal­borg: “Det er utroværdigt”

Det er for dår­ligt, når kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Aal­borg Kom­mu­ne, Chri­sti­an Ros­lev, igen og igen giver mod­stri­den­de for­kla­rin­ger i den mysti­ske Aal­borg-sag, som Fri­heds­bre­vet har dæk­ket de sene­ste uger. Og nu for­lan­ger fle­re par­ti­er, at Hel­le Fre­de­rik­sen, den vika­ri­e­ren­de borg­me­ster i Aal­borg Kom­mu­ne, skal rede­gø­re for, hvor­dan det gik til, at den soci­al­de­mo­kra­ti­ske stor­sponsor Jes­per Sko­vs­gaard under ukla­re omstæn­dig­he­der fik 100.000 kro­ner af kom­mu­nen. Det var kon­klu­sio­nen på et møde, som grup­pe­for­mæn­de­ne i de bor­ger­li­ge par­ti­er i Aal­borg hav­de man­dag aften. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.