Par­ti­er vil gran­ske Novos for­bin­del­ser til for­ske­re – kræ­ver svar fra ministre

Efter Fri­heds­bre­vet sid­ste uge kun­ne afslø­re, at Novo Nor­disk hav­de haft mere end bare en fin­ger med i spil­let, da en grup­pe for­ske­re for før­ste gang nogen­sin­de under­søg­te, hvor meget over­væg­ti­ge koster sam­fun­det, rea­ge­rer SF og Enheds­li­sten. Par­ti­er­nes sund­heds­ord­fø­re­re undrer sig over, at stu­di­et har set dagens lys, og stil­ler sig kri­ti­ske over­for, om der er nok kon­trol med for­hol­det mel­lem for­ske­re og virk­som­he­der. Uddan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, Chri­sti­na Ege­lund (M), vil ikke for­hol­de sig til det kon­kre­te stu­die, men under­stre­ger, at forsk­nin­gens uaf­hæn­gig­hed er vigtig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her