Poli­ti­an­meldt af kom­mu­nen: Seks part­ne­re hos Kam­me­rad­vo­ka­ten afslø­ret i boligfusk

Grønbechs hotel i Allinge på Bornholm fredag den 14. juni 2024. (Foto: Thomas Traasdahl/Scanpix 2024)

Et sel­skab ejet af seks part­ne­re hos Dan­marks stør­ste pri­va­te advo­kat­fir­ma Poul Schmith/Kammeradvokaten er ble­vet idømt en bøde på 40.000 kro­ner for at have brudt loven i spe­get boligs­ag på Born­holm. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re på bag­grund af doku­men­tar fra Born­holms Regions­kom­mu­ne. Part­ner­ne hos Kam­me­rad­vo­ka­ten, der nær­mest har monopol på at råd­gi­ve sta­ten, igno­re­re­de i fle­re måne­der kom­mu­nen, der gjor­de opmærk­som på et klart brud på reg­ler­ne om bopælspligt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her