Poli­ti­ke­re vil stop­pe vagt­læ­gers lønfest

For få år siden ønske­de poli­ti­ke­re et opgør med for­gyld­te vagt­læ­ger, da det kom frem, at de kun­ne hive en årlig løn på over tre mil­li­o­ner kro­ner og tje­ne mere end 42.000 kro­ner på en enkelt vagt. Siden er sund­heds­væ­se­nets øko­no­mi kun ble­vet mere aktu­elt. Sygeple­jer­sker har for­gæ­ves strej­ket for en bed­re løn, og sene­st har fag­folk og poli­ti­ke­re talt for at skrot­te behand­lings­ga­ran­tien. Men hvad angår vagt­læ­gers høje honora­rer, er der intet sket. Kir­sten Nor­mann Ander­sen, sund­heds­ord­fø­rer i SF, mener nu, at der bør laves et poli­tisk ind­greb på den anden side af val­get. Hos Dansk Fol­ke­par­ti er man lige­le­des kri­tisk over for vagt­læ­ge­sy­ste­met. For­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt hen­vi­ser til fol­ke­tings­kan­di­dat Anders Visti­sen, der er forun­dret over, at mindst 53 vagt­læ­ger ale­ne i 2022 har tjent over 150.000 kro­ner om måneden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.