Portræt af tid­li­ge­re borg­me­ster i Ruder­s­dal Kom­mu­ne koster kom­mu­ne­kas­sen 250.000 kroner

Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive, ved Rådhuset i Holte, mandag den 27. september 2021.

En kvart mil­li­on. Så man­ge pen­ge kom­mer det til at koste Ruder­s­dal Kom­mu­ne at få portræt­te­ret kom­mu­nens tid­li­ge­re borg­me­ster Jens Ive (V). Det står klart, efter kom­mu­nens øko­no­mi­ud­valg i dag har god­kendt direk­tio­nens indstil­ling til portræt­tets bud­get på 250.000 kro­ner. Det er 100.000 kro­ner dyre­re end kom­mu­nens sene­ste borg­mester­portræt. Borg­mester­portræt­tet har de sene­ste dage været gen­stand for stor debat. I fle­re loka­le Face­book-grup­per er det såle­des ble­vet hef­tigt dis­ku­te­ret, om 250.000 kro­ner til et portræt er rime­lig brug af skat­tey­der­nes penge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her