Pre­mi­er­mi­ni­ster til ita­li­ensk legen­de: “Du må få fol­ket til at tæn­ke på cykelløb”

De, som føl­ger mit arbej­de, ved, at ita­li­ensk cykel­sport har en sær­lig plads i mit hjer­te. Den ita­li­en­ske cykel­hi­sto­rie er knyt­tet til sel­ve natio­nens histo­rie med stær­ke bånd. Såle­des fin­des for­tæl­lin­ger om cykel­ryt­te­re, der med deres resul­ta­ter har afvær­get oprør, revo­lu­tio­ner og åben kamp i gader­ne. Mest berømt er histo­ri­en om Gino Bar­ta­li, som kør­te i cykel­spor­tens gul­dal­der i 1940’erne og 1950’erne, og som under Tour de Fran­ce i 1948 efter et opkald fra Ita­li­ens davæ­ren­de pre­mi­er­mi­ni­ster afvær­ge­de en tru­en­de konflikt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.