Prisvin­den­de histo­ri­ker: Illi­be­ra­lis­men er lige så ame­ri­kansk som grundlæggelsesidealerne


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

I juni 2015 kom Donald J. Trump køren­de ned ad en guld­belagt rul­le­trap­pe i Trump Tower. Ver­denspres­sen var sam­let i lob­by­en for at høre, hvad byg­ge­ma­ta­doren fra New York hav­de at sige. 

For­an et bagtæp­pe af ame­ri­kan­ske flag, mon­te­ret med hvid­ho­ve­de­de havør­ne på top­pen, annon­ce­re­de han sit præ­si­dent­kan­di­da­tur og udbas­u­ne­re­de, at mexi­can­ske ind­van­dre­re er narkos­mug­len­de “voldtægts­for­bry­de­re”, der strøm­mer over den syd­li­ge græn­se. Han til­fø­je­de dog, at “nog­le, for­moder jeg, er gode folk”. 

Hvis man ude­la­der Donald Trumps prom­ove­ring af bir­t­he­rism, kon­spira­tions­te­o­ri­en om at Oba­ma ikke blev født i USA, fra bun­ken af norm­bry­den­de epi­so­der, mar­ke­re­de åbnings­ta­len begyn­del­sen på en af de mest gen­nem­gå­en­de tema­er i Trump-årene. 

Hver gang Trump gjor­de eller sag­de noget, affød­te det chokre­ak­tio­ner i medi­er­ne, der insi­ste­re­de på, at han “over­t­rå­d­te libe­ra­le demo­kra­ti­ske nor­mer” – at Trump og Det Repu­bli­kan­ske Par­ti brød med USA’s poli­ti­ske tra­di­tio­ner og libe­ra­le prin­cip­per og vær­di­er; det kun­ne være mang­len­de respekt for indi­vi­du­el­le ret­tig­he­der og fri­he­der, fair valg eller den ame­ri­kan­ske pluralisme. 

En af USA’s mest respek­te­re­de histo­ri­ke­re opfat­te­de medi­er­nes van­li­ge respons på Trumps adfærd og snak­ken om, at han øde­lag­de libe­ra­le, demo­kra­ti­ske nor­mer, som besynderlig. 

“En af de ting, der slog mig, da Trump først blev en seri­øs kan­di­dat, var al snak­ken om hans over­træ­del­se af libe­ra­le demo­kra­ti­ske nor­mer. Det vir­ke­de, som om man­ge ønske­de at tro, at Trumps ind­træ­den var en total afvi­gel­se fra nor­ma­len, og at USA er et sted, hvor et libe­ralt demo­kra­ti er nor­men,” for­kla­rer Ste­ven Hahn, en Pulitzer-prisvin­den­de pro­fes­sor ved New York Uni­ver­si­ty, i et inter­view med Frihedsbrevet. 

“Så hvis bare man kun­ne fjer­ne det­te (illi­be­ra­le, red.) ‘ukr­udt’, vil­le alt bli­ve godt igen. Men i 2020 og efter­føl­gen­de blev det tyde­ligt, at det ikke var en sær­lig hjælp­som opfat­tel­se af Trump, eller hvad han repræ­sen­te­re­de,” siger han. 

Medi­er­nes gængse reak­tion på Trump og “trum­pis­men” er med os den dag i dag; 

Menings­dan­ne­re og kom­men­ta­ri­a­tet knok­ler sta­dig med at for­stå man­dens ophav og poli­ti­ske appel. Efter stormen på Kon­gres­sen dekla­re­re­de man­ge kom­men­ta­to­rer og poli­ti­ke­re, her­un­der præ­si­dent Joe Biden, at angre­bet ikke afspej­le­de, hvor­dan USA fak­tisk er. Men iføl­ge pro­fes­sor Hahn og stør­ste­delen af hans seri­ø­se kol­le­ga­er hol­der den opfat­tel­se af USA’s poli­ti­ske histo­rie ikke stik. 

Pres­sens kon­ti­nu­er­li­ge bekla­gen over Trumps “norm­bry­den­de adfærd” fik Ste­ven Hahn, der er eks­pert 1800-tal­lets USA og læn­ge har for­sket i soci­a­le og poli­ti­ske bevæ­gel­ser, til at se nær­me­re på et ele­ment af trum­pis­mens ophav: USA’s illi­be­ra­le traditioner. 

USA’s poli­ti­ske kul­tur bli­ver som regel asso­ci­e­ret med libe­ra­lis­men og dens prin­cip­per om lige ret­tig­he­der og vil­kår for alle. Men i sin aktu­el­le bog, Illi­be­ral Ame­ri­ca: A History, argu­men­te­rer Hahn for, at anti-libe­ra­le ide­er, rela­tio­ner og dis­po­si­tio­ner er dybt ind­lej­ret i USA’s kul­tur og poli­tik. Han skri­ver blandt andet, at USA’s illi­be­ra­le islæt eksi­ste­re­de, før lan­det blev til, og læn­ge før libe­ra­lis­men tog form: Han spo­rer illi­be­ra­le ele­men­ter helt til­ba­ge til de bri­ti­ske kolo­ni­er i USA. 

Ved årets præ­si­dentvalg her­sker en stor frygt for, at USA’s befolk­ning vil omfav­ne en auto­ri­tær reto­rik og adfærd, at en form for natio­na­lis­me for­ank­ret i race­mæs­sig eks­klu­sion vil bli­ve udbredt, og at kul­tu­rel­le hie­rar­ki­er og homo­ge­ni­tet bli­ver prom­ove­ret i til­ta­gen­de grad. Målin­ger viser, at tro­en på klas­si­ske libe­ra­le prin­cip­per som ytrings­fri­hed og ikke-vol­de­lig poli­tisk adfærd er alar­me­ren­de lav blandt ame­ri­kan­ske vælgere. 

Men hvor­dan er de illi­be­ra­le strøm­nin­ger endt med at have så godt fat i USA? Hvor­dan præ­ger dis­se illi­be­ra­le til­bø­je­lig­he­der og impul­ser præ­si­dentvalg­kam­pen, og hvad skal man have for øje, når man hører for­kla­rin­ger om, at de febri­le til­stan­de i dagens Ame­ri­ka er en afvi­gel­se fra, hvad USA “engang” stod for, eller at Trump ale­ne er skyld i en frem­med frem­bru­sen­de anti-demo­kra­tisk reto­rik og adfærd? Det har jeg talt med Ste­ven Hahn om til den­ne uges USA2024. 

Hvad er illiberalisme?

Ste­ven Hahn defi­ne­rer illi­be­ra­lis­men som en sam­ling af ide­er, der kred­ser omkring faste, med­fød­te hie­rar­ki­er, blandt andet natio­na­li­et, ide­o­lo­gi, køn, øko­no­misk sta­tus og race, alt­så grup­pe­ret­tig­he­der frem for ukræn­ke­li­ge og uni­ver­sel­le indi­vi­du­el­le rettigheder. 

“Ibo­en­de ulig­hed, sna­re­re end lige­stil­ling af fol­ket, er fun­da­men­tet for, hvor­dan de (til­hæn­ge­re af illi­be­ra­lis­me, red.) for­står ver­den,” for­kla­rer Hahn. 

“Per­so­ner, der kan betrag­tes som illi­be­ra­le og har inter­es­se i at ska­be kul­tu­rel homo­ge­ni­tet, er som regel mistroi­ske over for ude­frakom­men­de; de går ind for eks­klu­sion og udvis­nin­ger og stil­ler spørgs­måls­tegn ved det, vi nor­malt vil­le betrag­te som demo­kra­ti­ske prak­sis­ser, med­min­dre det pri­mært er til deres egen for­del. De har ten­dens til at iden­ti­fi­ce­re både inter­ne og ekster­ne fjen­der og er kom­fortab­le med ide­en om at bru­ge vold til at hånd­te­re dis­se fjen­der. De går ofte ind for etnisk base­re­de opfat­tel­ser af til­hørs­for­hold og natio­na­li­tet og støt­ter tan­ken om fæl­les­ska­bets vil­je over rets­sam­fun­dets principper.” 

Illi­be­ra­lis­men som histo­risk fæno­men er lidt af en pære­væl­ling – en blan­ding af for­skel­li­ge ide­er og for­mer for mobi­li­se­ring, som kan fore­kom­me sam­men og uaf­hæn­gigt af hin­an­den, og som er flyg­ti­ge og for­an­drer sig over tid. 

I sin nye bog, der tager læse­ren igen­nem fle­re hund­re­de års ame­ri­kansk histo­rie, kom­pli­ce­rer Hahn for­tæl­lin­gen om Ame­ri­ka som en unik nation, der er i kon­stant og uund­gå­e­lig frem­march mod mere fri­hed og mere lige­stil­ling. Bogen er epi­so­disk, som Hahn for­kla­rer det, og den foku­se­rer på peri­o­der gen­nem ame­ri­kansk histo­rie, som vi typisk for­bin­der med libe­ra­lis­mens frem­komst. I sit værk for­sø­ger han at for­hol­de sig kri­tisk til dis­se peri­o­der, og han peger på man­ge eksemp­ler, hvor de illi­be­ra­le idéer, rela­tio­ner og kul­tu­rel­le prak­sis­ser fak­tisk var til stede. 

De illi­be­ra­le vær­di­er bry­der ikke kun lej­lig­heds­vis ud i sam­fun­dets peri­fe­ri, iføl­ge Hahn, men har været “cen­tra­le ele­men­ter af poli­tik og kul­tur” helt fra begyn­del­sen. Hahn skri­ver, at illi­be­ra­lis­men er “dybt for­ank­ret i vores histo­rie og ikke ude i mar­gi­ner­ne, men i cen­trum, idet den gen­nem­sy­rer sam­fun­dets og det poli­ti­ske livs jordbund”. 

Typisk er illi­be­ra­lis­me og anti-demo­kra­tisk adfærd ble­vet beteg­net som en reak­tion imod den moder­ne libe­ra­lis­me, som er base­ret på fri­hed og indi­vi­dets ukræn­ke­li­ge ret­tig­he­der. Men med sit fle­re hund­re­de år lan­ge histo­ri­ske til­ba­ge­syn argu­men­te­rer Hahn for, at illi­be­ra­lis­me altid har været et cen­tralt og ind­fly­del­ses­rigt ele­ment af USA’s poli­ti­ske og kul­tu­rel­le udvik­ling, som side­lø­ben­de har slo­ges med de libe­ra­le ide­a­ler om demo­kra­ti og lighed. 

Det kom eksem­pel­vis til udtryk under sla­ve­ri­et, den etni­ske udrens­ning af USA’s oprin­de­li­ge ind­fød­te befolk­ning, anti­ka­to­li­cis­men, anti­se­mi­tis­men, anti­mor­monis­men og Jim Crow-apart­heid­sy­ste­met i Sydstaterne. 

Hahn er ikke ude på at male et mørkt og nega­tivt bil­le­de af USA – sna­re­re ønsker han at frem­hæ­ve de for­hin­drin­ger, som kam­pen mod racis­me, fat­tig­dom, ulig­hed og kræn­kel­ser af ret­tig­he­der har været nødt til at over­kom­me for der­med at vise, hvor­for de nuti­di­ge ame­ri­kan­ske libe­ra­le grund­sten er skrø­be­li­ge. Hans mål med bogen er at decen­tre­re den ame­ri­kan­ske libe­ra­lis­me og bry­de med for­tæl­lin­gen om, at den har været det domi­ne­ren­de udgangs­punkt for, hvor­dan USA’s poli­ti­ske kul­tur og histo­rie er ble­vet præ­get gen­nem tiden. 

Hahn for­tæl­ler, at det ikke kun er høj­re­fløj­en, som går ind for illi­be­ra­le ide­er, selv­om man godt kun­ne få tan­ken med den nuvæ­ren­de poli­ti­ske dis­kurs i USA. Selv­om illi­be­ra­lis­men hoved­sa­ge­ligt kom­mer til udtryk fra den høj­re del af det poli­ti­ske spek­trum, siger Hahn, at pro­g­res­si­ve arbej­der­be­væ­gel­ser også har været til­hæn­ge­re af en ekslu­de­ren­de, anti-demo­kra­tisk form for politik. 

“Jeg har et kapi­tel om den pro­g­res­si­ve peri­o­de, som hed­der ‘moder­ni­se­ring af illi­be­ra­lis­men’, og det er i høj grad orga­ni­se­ret omkring euge­nik, som blev omfav­net af men­ne­sker på tværs af det pro­g­res­si­ve spek­trum som en måde at bru­ge sta­ten til at avle en bed­re race af amerikanere.” 

I bogen er der også kapit­ler, der kred­ser sig om poli­ti­ke­ren Geor­ge Wal­la­ce, der stil­le­de op som tred­je­par­ti­kan­di­dat i 1968, lige­som Hahn også berø­rer Bill Clin­tons reform­pak­ker ved­rø­ren­de kri­mi­na­li­tet og velfærdssystemet. 

Fæno­me­nets rødder

USA’s revo­lu­tio­ne­ren­de grund­læg­gel­ses­i­de­a­ler, som blev ind­skre­vet i uaf­hæn­gig­hed­ser­klæ­rin­gen og for­fat­nin­gen, har læn­ge været fil­tret ind i illi­be­ra­le, anti-demo­kra­ti­ske impul­ser, som stik­ker dybt i fol­ke­dy­bet og ‑sjæ­len. De to fæno­me­ner har udvik­let sig i sam­spil med hin­an­den, for­kla­rer Hahn. 

Pro­fes­soren spo­rer de illi­be­ra­le strøm­nin­ger helt til­ba­ge til det feu­da­le og det tid­li­ge moder­ne Euro­pa, som sene­re gene­tab­le­res i de bri­ti­ske kolo­ni­er i den nye ver­den. Illi­be­ra­lis­men går ikke bare for­ud for libe­ra­lis­men, men den har også sin helt egen logik i den for­stand, at den ikke udvik­ler sig i rela­tion til libe­ra­lis­men – den udvik­ler sig af sig selv. Sene­re blev de to vik­let mere ind i hin­an­den, og de illi­be­ra­li­sti­ske ide­er blev sat i kon­trast til liberalismen. 

“Hvis man tæn­ker over det, er der ikke man­ge rege­rin­ger eller peri­o­der i ame­ri­kansk histo­rie, der vir­ke­lig kan defi­ne­res som pro­g­res­si­ve eller libe­ra­le. Jo, 1930’erne, peri­o­den under bor­ger­kri­gen og den tid­li­ge rekon­struk­tions­pe­ri­o­de, der fulg­te. Men grund­læg­gen­de set, udover det, er det ikke et sær­lig rosen­rødt bil­le­de. Nor­ma­len er ikke lig med libe­ra­lis­me,” for­kla­rer han. 

For­di den ame­ri­kan­ske ker­ne­for­tæl­ling har det med at præ­sen­te­re sin for­tid i stor­pa­tri­o­ti­ske ven­din­ger, er det ikke altid let at se, hvor­dan de anti-libe­ra­le ide­er har haft godt og grun­digt fat i både poli­tik og sam­funds­mæs­si­ge forhold. 

Og den­ne dyna­mik, alt­så samek­si­sten­sen mel­lem det libe­ra­le og illi­be­ra­le, har blot­tet sig mere i Trump-åre­ne, for­kla­rer Hahn. Guds eget land har ople­vet et maske­fald, og i dagens Ame­ri­ka bli­ver det illi­be­ra­le islæt sat til skue på næsten dag­lig basis. 

Trum­pis­men er ikke gre­bet ud af den blå luft

Donald Trump og Det Repu­bli­kan­ske Par­tis høj­re­d­rej­ning er mar­kant og opsigtsvæk­ken­de på fle­re måder, men det er ikke sådan, at de har opfun­det den dybe tal­ler­ken og gre­bet det ud af den blå luft. 

“Jeg vil hel­ler ikke sige, at det­te bare er mere af det sam­me, men det byg­ger på idéer og hold­nin­ger, der har lig­get tæt på over­fla­den i lang tid og nu er brudt ud,” for­kla­rer Hahn. 

Der var iføl­ge Hahn gun­sti­ge vækst­be­tin­gel­ser for Trump; jor­den har været gødet gen­nem fle­re hund­re­de år for, at hans form for poli­tik kun­ne bry­de igen­nem på natio­nalt plan. 

Hahn er ikke til­hæn­ger af ide­en om, at “histo­ri­en gen­ta­ger sig selv”, men på trods af det mener han, at man kan dra­ge paral­lel­ler mel­lem USA’s febril­ske nuvæ­ren­de til­stan­de og 1920’erne, som han siger, i “det mind­ste min­der os om høj­re­flø­jens styr­ke, og hvor tæt dis­se høj­re­o­ri­en­te­re­de følel­ser lig­ger på overfladen”. 

Paral­lel­ler til Trump gen­nem histo­ri­en har været mere syn­li­ge på del­stats- og lokalt niveau, siger Hahn og næv­ner Ala­ba­mas guver­nør i 1960’erne og 1970’erne, Geor­ge Wal­la­ce, som var en “lokal poli­tisk boss, der byg­ge­de et effek­tivt fyr­ste­døm­me i Ala­ba­ma”. Wal­la­ce til­brag­te sine poli­ti­ske år med at for­sva­re race­ad­skil­lel­se. Han hæv­de­de, at det var for at beskyt­te indi­vi­dets fri­hed mod en føde­ral rege­rings over­greb. I vir­ke­lig­he­den var det en opfor­dring til at opret­te auto­ri­tæ­re sty­re­for­mer på del­stats­ni­veau, skri­ver Hahn i sin bog. 

“Det var alvor­ligt, og det anty­der, hvor­dan vores poli­tik altid har været foru­re­net af en ræk­ke illi­be­ra­le adfærds­møn­stre og prak­sis­ser,” for­tæl­ler han mig. 

På trods af at Trump min­der om Wal­la­ce, til­fø­jer Hahn, at Trump dog alli­ge­vel er sære­gen grun­det per­son­kul­ten omkring ham. 

“Der er ingen måde at for­stå Trump på uden at aner­ken­de hans karis­ma og hans evne til at udvik­le et loy­alt føl­ge­skab,” for­kla­rer han. 

Jeg spør­ger Hahn, om Trumps frem­brud mar­ke­re­de et cres­cen­do for dis­se illi­be­ra­le strøm­nin­ger, som Trump drog for­del af. Er Trump den logi­ske kul­mi­na­tion af den­ne histo­rie? Eller var Trump blot den per­fek­te kata­ly­sa­tor for at brin­ge dis­se impul­ser og ten­den­ser sammen? 

Hahns for­kla­ring lyder, at “man­ge ting var piblet frem rundt omkring”, inden Trump trå­d­te frem på den natio­nal­po­li­ti­ske sce­ne. Den før­nævn­te ildspr­ud­len­de for­ta­ler for race­ad­skil­lel­se, Geor­ge Wal­la­ce, som stil­le­de op som præ­si­dent og kla­re­de sig godt i nord­li­ge sta­ter som Wiscon­sin og Indi­a­na, er et eksempel. 

Richard Nixons udta­lel­ser om hævn mod sine fjen­der, eksem­pel­vis pres­sen og Demo­kra­ter­ne, hvil­ket blandt andet kom til udtryk i for­bin­del­se med Water­ga­te-skan­da­len, er et andet. 

Høj­re­fløjspo­li­ti­ke­re som Pat Bucha­nan og nyna­zi­sten David Duke, der gik ind for en etnisk base­ret form for natio­na­lis­me, fik greb om repu­bli­kan­ske væl­ge­re i 1990’erne.

Der har altid været illi­be­ra­le adfærds­møn­stre, for­tæl­ler Hahn. 

Man behø­ver ikke engang gå sær­ligt langt til­ba­ge i tiden, før man stø­der på spor, og i det nuvæ­ren­de århund­re­de er USA’s højeste­ret et godt sted at lede. Hahn for­kla­rer, at den ame­ri­kan­ske højeste­rets afgø­rel­se om val­get i 2000, dens afgø­rel­ser om pen­ge i poli­tik og under­mi­ne­rin­gen af the Voting Rights Act i 10’erne har tyde­li­ge paral­lel­ler til slut­nin­gen af 1800-tal­let og begyn­del­sen af 1900-tal­let, hvor en omfat­ten­de ind­sats for at fra­ta­ge folk deres ret til at stem­me fandt sted. 

“I 2000 isce­ne­sat­te de i bund og grund et kup, så Geor­ge W. Bush kun­ne bli­ve præ­si­dent. Og det blev ikke bestridt,” for­tæl­ler Hahn. 

Men selv­om der er fle­re eksemp­ler, er det svært at sva­re på, hvad der er årsa­gen til, at de nuvæ­ren­de til­stan­de er opstå­et, og hvor­når de gjor­de det, siger han og næv­ner vig­tig­he­den af at for­stå møn­stre­ne i en stør­re glo­bal kon­tekst, hvor høj­re­po­puli­ster ver­den over har vun­det frem det sene­ste årti. 

“Det­te er et inter­na­tio­nalt spørgs­mål. Jeg tror ikke, man kan for­stå Trump uden at se på de glo­ba­le ten­den­ser,” for­kla­rer han. 

“Selv­om vi ikke ved, hvad der vil ske ved det­te valg, ved vi, at over 45 pro­cent af væl­ger­ne vil støt­te en per­son, der har lovet et auto­ri­tært regi­me. Så jeg vil ikke sige, at det er noget, der kan spo­res til­ba­ge til det 18. eller 19. århund­re­de, tyde­lig­vis ikke.” 

Men hvis man skal se på, hvad der gjor­de Trump eller trum­pis­men mulig frem for en anden kon­ser­va­tiv bevæ­gel­se eller høj­re­fløjsva­ri­ant, mener Hahn, at man bør se nær­me­re på, hvad der kom før Trump: Præ­si­dent Bara­ck Obama. 

“Bara­ck Oba­mas valg er enormt vig­tigt, for selv­om folk tro­e­de, at USA var ble­vet til et post-race­mæs­sigt sam­fund lige plud­se­lig, var det også tyde­ligt, at det udlø­ste en dyb uro om, hvor lan­det var på vej hen. Og erken­del­sen blandt man­ge hvi­de ame­ri­ka­ne­re, at de kun­ne bli­ve en demo­gra­fisk mino­ri­tet på et sene­re tids­punkt i det 21. århund­re­de, er tæt for­bun­det med dette.” 

Hahn for­tæl­ler, at han som histo­ri­ker den­gang tænk­te, at folk, der hav­de udgjort fler­tal­let, vil­le bli­ve tvun­get til at reflek­te­re over en til­væ­rel­se som min­dre­tals­be­folk­ning og på den måde vil­le udvik­le mere sym­pa­ti over for minoriteter. 

“Men det var helt for­kert,” kon­klu­de­rer han. 

“De ved, hvad det inde­bæ­rer at være en mino­ri­tet, og det ønsker de ikke. De vil hel­le­re kæm­pe som besat for at for­hin­dre det.” 

Trump for­står det ame­ri­kan­ske ubehag

“Trump er en sær­lig type poli­tisk figur, der, trods sine mang­ler, har en vis poli­tisk geni­a­li­tet til at for­stå, hvor­dan man udnyt­ter folks frygt. Han gør det på en måde, der bekræf­ter befolk­nin­gens bekym­rin­ger, og på det sam­me sprog, som de selv bru­ger til at udtryk­ke sig. Der­med kan han præ­sen­te­re sig selv som deres frel­ser, selv­om han på man­ge måder repræ­sen­te­rer alt det, der har gjort deres liv elendigt.” 

Hahn mener, at Trump er suc­ces­fuld, for­di “han for­står nog­le ame­ri­ka­ne­res ube­hag over for sor­te og bru­ne bor­ge­re og hvi­de ame­ri­ka­ne­res følel­se af, at deres pri­vil­e­gi­er er ble­vet fra­ta­get dem eller er ved at bli­ve fjer­net, samt følel­sen af, at deres frem­tid er i fare, og at demo­kra­ti­et fun­ge­rer for dem, men ikke for andre”. 

I 1960’erne, da bor­ger­ret­tig­he­der­ne blev udvi­det, vend­te situ­a­tio­nen for man­ge hvi­de ame­ri­ka­ne­re, for­kla­rer Hahn. Det var i den­ne peri­o­de, hvor man så udbre­del­sen af “ide­en om, at sta­ten og den føde­ra­le rege­ring, som tid­li­ge­re blev set som en alli­e­ret, der sik­re­de de hvi­de ame­ri­ka­ne­res pri­vil­e­gi­er under eksem­pel­vis Den Sto­re Depres­sion, nu vend­te sig imod dem og blev en kli­ents­tat for folk, der var ander­le­des end dem”. 

Sor­te ame­ri­ka­ne­re fik først deres ful­de bor­ger­ret­tig­he­der i 1960’erne, og der gik ikke lang tid, før der blev sat en stop­per for de race­mæs­si­ge fremskridt. 

Hahn peger igen på Geor­ge Wal­la­ce og siger, at han “lige­som Trump hav­de en god for­stå­el­se for den­ne følel­se, efter­som han leve­de i en ver­den af illi­be­ral poli­tik, som er ældre end natio­nen selv”. 

“Jeg tror, at meget af det­te har lig­get lige under over­fla­den – en for­nem­mel­se af at fæl­les­ska­bets vil­je mani­feste­rer sig på man­ge for­skel­li­ge måder,” for­tæl­ler Hahn. 

Fra mod­stan­den til dese­gre­ge­ring i 60’erne og 70’erne til nuti­dens Moms for Liber­ty-bevæ­gel­se har dele af befolk­nin­gen gen­nem lan­dets histo­rie beslut­tet sig for at “dan­ne en beskyt­ten­de kreds omkring deres lokal­sam­fund, som skul­le afskær­me dem fra at bli­ve kræn­ket. ‘Du kan have dine ret­tig­he­der der­ov­re, men du har ikke de sam­me ret­tig­he­der her,’ sag­de de. Og det er ide­en bag illi­be­ra­lis­men – at mod­sæt­te sig den libe­ra­le uni­ver­sa­lis­me og i ste­det have et meget spe­ci­fikt syn på rettigheder.” 

Iføl­ge Hahn gen­ta­ger Trump og dagens Repu­bli­kan­ske Par­ti kon­stant en for­tæl­ling om, at en del af befolk­nin­gens pri­vil­e­gi­er er ble­vet taget fra dem, og at Trump vil brin­ge dem tilbage. 

“Trump siger: ‘Jeg vil hand­le på en måde, så I igen kan føle jer som de pri­vil­e­ge­re­de, ikke de andre,’” siger Hahn. 

“Selv­om han ikke for­kla­rer, hvor­dan han vil gøre det, føler de på en eller anden måde, at han er den ene­ste, der vir­ke­lig bry­der sig om dem. Det er vir­ke­lig en trist situ­a­tion, og vi kan ikke bare sige, at de er en flok idi­o­ter. Nej, vi skal vir­ke­lig for­stå, at nog­le af dem har mistet håbet – der er ingen måde at få dem til­ba­ge på. Men andre kan ændre mening, som vi har set det ved tid­li­ge­re valg; Trump vandt omkring 200 amter i 2016, som stem­te på Oba­ma i 2008 og 2012. Det er enormt, og med de tæt­te mar­gi­ner, som valg bli­ver afgjort med, kan sådan et uds­ving have stor ind­fly­del­se på det ende­li­ge resultatet.” 

Hahns for­kla­ring på, at Trump og trum­pis­me sta­dig beskri­ves som en afvi­gel­se, er, at man­ge ame­ri­ka­ne­re har svært ved at bli­ve kon­fron­te­ret med lan­dets mør­ke histo­rie, deres natio­na­le trau­me – og fejl og mang­ler så at sige: 

“Jeg tror på en måde, at det er et for­søg på at over­be­vi­se sig selv om, at der ikke er noget grund­læg­gen­de galt, og at det blot er noget, der kan fore­kom­me ud af det blå. Folk tæn­ker: ‘Vi skal tage det alvor­ligt og besej­re det, for alter­na­ti­vet er langt mere skræm­men­de; at indrøm­me at det, vi ser, er noget, der er ind­lej­ret i vores poli­tik, vores kul­tur og den måde, vi inter­a­ge­rer med hin­an­den på i vores dybe­ste væsen’.” 

Hahn er ikke lige­frem håbe­fuld for frem­ti­den, men han mener dog, at til­stan­de­ne kan ændre sig. 

“Det ene­ste, der giver mig en vis for­be­hol­den håb, er at erken­de, at poli­tik er flyg­tig, og at væl­ger­kor­p­set er i kon­stant bevæ­gel­se. Det er muligt, når vi først erken­der de bekym­rin­ger, folk har, at der måske kan ska­bes en ander­le­des væl­ger­ko­a­li­tion. Men tro mig, jeg er mere pes­si­mi­stisk end nogen­sin­de. Det er igen på grund af de inter­na­tio­na­le dimen­sio­ner. Ser man sig omkring på klo­den, er der ikke rig­tig en opskrift på at und­gå høj­re­flø­jens frem­march. Selv lan­de, der hav­de stær­ke soci­al­de­mo­kra­ti­ske insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske refor­mer og var stol­te mod­stan­de­re af racis­me, er plud­se­lig i situ­a­tio­ner, de aldrig har været i før.”