Pro­ble­mer­ne vok­ser for Aal­borgs borg­me­ster: Pro­duk­tions­sel­skab afvi­ser kom­mu­nal­di­rek­tørs redegørelse

Pro­ble­mer­ne tår­ner sig op for Aal­borgs syge­meld­te borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) og kom­mu­nal­di­rek­tør Chri­sti­an Ros­lev. Nu bli­ver der fra fle­re sider sået alvor­lig tvivl om, hvad det egent­lig er, den kon­tro­ver­si­el­le rig­mand og byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard har fak­tu­re­ret Aal­borg Kom­mu­ne 100.000 kro­ner for i en fak­tu­ra, der i før­ste omgang blev ret­tet til borg­meste­rens privatadresse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.