Pro­ble­mer­ne vok­ser for Aal­borgs borg­me­ster: Pro­duk­tions­sel­skab afvi­ser kom­mu­nal­di­rek­tørs redegørelse

Pro­ble­mer­ne tår­ner sig op for Aal­borgs syge­meld­te borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) og kom­mu­nal­di­rek­tør Chri­sti­an Ros­lev. Nu bli­ver der fra fle­re sider sået alvor­lig tvivl om, hvad det egent­lig er, den kon­tro­ver­si­el­le rig­mand og byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard har fak­tu­re­ret Aal­borg Kom­mu­ne 100.000 kro­ner for i en fak­tu­ra, der i før­ste omgang blev ret­tet til borg­meste­rens privatadresse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her