Putin og Vesten syn­ger med på sam­me rock­klas­si­ker: “Time Is on My Side”

I den­ne uges Fri Tænk­ning under­sø­ger jeg, hvem der har tiden på sin side i Ukrai­ne. Er det Zelenskiy, Putin, Biden, Xi, von der Ley­en, eller skal vi kig­ge i helt andre ret­nin­ger? Sik­kert er det, at fore­stil­lin­gen om, hvem tiden arbej­der for, har skif­tet fle­re gan­ge. Og det er sand­syn­ligt, at opfat­tel­sen af, hvem der har tiden på sin side, vil ændre sig igen. Jeg ser også på et fæno­men, som jeg end­nu ikke har set en til­freds­stil­len­de for­kla­ring på: Hvor­dan kan det være, at en lil­le øko­no­mi som den rus­si­ske – den udgør 1–2 pct. af det glo­ba­le BNP – kan udlø­se så vold­som­me rystel­ser i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, når den bli­ver ramt af sanktioner? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her