Puti­nis­men er stør­re end Putin

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på et socio­lo­gisk portræt af Rusland og den fort­sat­te mas­si­ve opbak­ning til Vla­di­mir Putin. Hvor­for støt­ter rus­ser­ne ham og kri­gen i Ukrai­ne? Kan man sto­le på tal­le­ne? Hvad inde­bæ­rer for­skel­len på opbak­nin­gen til Putin og til vest­li­ge poli­ti­ke­re som Joe Biden og Met­te Fre­de­rik­sen, og hvor­for er det som at sam­men­lig­ne pærer og bana­ner? Og hvad inde­bæ­rer det, at halv­de­len af den rus­si­ske befolk­ning iføl­ge en opsigtsvæk­ken­de menings­må­ling på den ene side støt­ter de væb­ne­de styr­ker i Ukrai­ne, men sam­ti­dig går ind for freds­for­hand­lin­ger? Sva­re­ne på de spørgs­mål hjæl­per også til at for­stå, hvor­for man skal være for­sig­tig med at tro, at Ruslands nuvæ­ren­de anti­ve­st­li­ge kurs står og fal­der med Putin, og hvor­for puti­nis­men er stør­re end man­den selv og sand­syn­lig­vis vil leve vide­re i en eller anden form, når han er væk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her