Putins vej fra spin-dik­ta­tor til frygt-diktator

I det meste af det 20. århun­drede regerede dik­ta­tor­er ved hjælp af vold. For­målet var at intimidere alle borg­ere og på den måde opretholde kon­trollen med sam­fun­det og bevare magten. Det 20. århun­dredes typiske tyran var en såkaldt frygt-dik­ta­tor. I vor tid er der opstået en ny form for dik­tatur, et såkaldt spin-dik­tatur. I et spin-dik­tatur holdes der regelmæs­sige valg med flere parti­er, man fore­trækker at forme og manip­ulere opin­io­nen snarere end at gribe til cen­sur, man isol­erer sig ikke fra omver­de­nen, og tyran­nen er ofte pop­ulær. I et spin-dik­tatur fasthold­er man heller ikke magten ved at slå vold­eligt ned på pro­test­er, men ved at neu­tralis­ere borg­ernes lyst til at pro­testere. Ifølge pro­fes­sor Daniel Treis­man er spin-dik­taturet udtryk for en tilpas­ning til det postin­dus­trielle sam­fund med dets fokus på ser­vice og kom­mu­nika­tion, hvor det er økonomisk inef­fek­tivt at regere ved hjælp af masse­un­dertrykkelse og frygt, men hvor spin-dik­ta­toren heller ikke har lyst til at risikere tabet af magten ved et demokratisk valg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.