Qvortrup: Ekstra Bla­det må ger­ne gå til pri­vat­fest med topministre

Det var med bre­aking-bjæl­ker, at Ekstra Bla­det ons­dag kun­ne afslø­re, at poli­ti­et tirs­dag nat måt­te ryk­ke ud til en sær­de­les bra­gen­de fest hos land­brug- og føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S), hvor blandt andet Tho­mas Hel­mig-num­me­ret ‘Stupid Man’ holdt nabo­er­ne våg­ne.   Til den pri­va­te mini­ster­fest, hvor sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke for­øvrigt var pla­de­ven­der, delt­og udover en ræk­ke fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re også fle­re jour­na­li­ster. Her­un­der en unavn­gi­ven jour­na­list fra Ekstra Bla­det, skri­ver avi­sen i sin dæk­ning af sagen. Hvor­for Ekstra Bla­dets jour­na­list var invi­te­ret med til mini­ster­fest frem­går ikke af avi­sens afslø­ring. Det frem­går hel­ler ikke, hvor­dan jour­na­li­sten selv har bidra­get til histo­ri­en, eller om jour­na­li­sten til dag­ligt beskæf­ti­ger sig med poli­tisk journalistik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.