Radi­ka­les bruta­le borg­me­ster: Mia Nye­gaards ledel­se præ­get af chi­ka­ne, over­fus­nin­ger og frygt – og med­ar­bej­der­ne flygter


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Phi­lip Davali/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange

Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Køben­havns Kom­mu­ne, Mia Nye­gaard fra Radi­ka­le Ven­stre, har iføl­ge en lang ræk­ke tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re truk­ket et brutalt arbejds­mil­jø med ind i for­valt­nin­gen med udskam­ning af med­ar­bej­de­re, ned­vær­di­gen­de tale og gene­rel util­reg­ne­lig adfærd over­for de ansatte. 

Det kan Fri­heds­bre­vet nu for­tæl­le, efter at have talt med mere end 10 kil­der med til­knyt­ning til for­valt­nin­gen. Fle­re af kil­der­ne arbej­der med direk­te refe­ren­ce til borg­meste­ren eller i afde­lin­ger, som er tæt knyt­tet op af direk­tions- og ledelsessekretariatet. 

Ale­ne siden Mia Nye­gaard til­t­rå­d­te i janu­ar 2022, er en over­ve­jen­de del af med­ar­bej­de­re i det sekre­ta­ri­at, som ser­vi­ce­rer borg­meste­ren – ledel­ses og direk­tions­se­kre­ta­ri­a­tet – skif­tet ud. Og både nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re peger på Mia Nye­gaards hår­de ledel­ses­stil som årsagen. 

Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen oply­ser over­for Fri­heds­bre­vet, at man er bekendt med udfor­drin­ger med trivs­len i sekre­ta­ri­a­tet, og at man har igang­s­at en pro­ces med Arbejds­mil­jø Køben­havn, der er kom­mu­nens råd­gi­ver om arbejdsmiljø. 

Hele histo­ri­en

På den radi­ka­le poli­ti­ker Mia Nye­gaards skri­ve­bord står der en rød bok­se­bold. En gave fra hen­des tid­li­ge­re arbejds­plads, som nu står på hen­des kon­tor i Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen i Køben­havns Kom­mu­ne, hvor hun er borgmester. 

Men for en lang ræk­ke nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re er gaven ikke sjov. Den står som en fysisk mani­fe­sta­tion af det ube­ha­ge­li­ge arbejds­mil­jø, som, de beskri­ver, fin­des under Mia Nye­gaards ledel­se. Et arbejds­mil­jø, som har ført til syge­mel­din­ger, opsi­gel­ser og utilfredshed. 

“Det har været en rig­tig god arbejds­plads og et vel­fun­ge­ren­de sekre­ta­ri­at igen­nem man­ge år. Efter Mia Nye­gaard kom ind som borg­me­ster, er der opstå­et et for­rå­et og utrygt arbejds­mil­jø, hvor med­ar­bej­der­ne syge­mel­der sig og skif­ter job. Hun over­fu­ser, udskam­mer og ned­gør med­ar­bej­der­ne, og det påvir­ker alle, uan­set hvor tæt en rol­le man har på hen­de,” for­tæl­ler Mads Lar­sen. Han var ansat som direk­tions­kon­su­lent, ind­til han for­lod for­valt­nin­gen i juli 2022. 

Han peger på det “kata­stro­fa­le arbejds­mil­jø”, som er kom­met i råd­hus­se­kre­ta­ri­a­tet, efter Mia Nye­gaard til­t­rå­d­te i janu­ar 2022, som den direk­te årsag til, at han nu har for­ladt sit job i forvaltningen. 

Andre kil­der beskri­ver, at de udta­ler sig i afmagt, da ledel­sen, iføl­ge samt­li­ge kil­der Fri­heds­bre­vet har talt med, er bekendt med pro­ble­mer­ne med arbejds­mil­jø­et under Mia Nye­gaard og har været det i læn­ge­re tid, men at der ikke er sket hand­ling, der har ændret på problematikken. 

Af hen­syn til deres arbejds­si­tu­a­tion ønsker kil­der­ne ikke at stå frem, men udta­ler sig ano­nymt. Fri­heds­bre­vet er bekendt med alle kil­der­nes ful­de iden­ti­te­ter og til­knyt­ning til forvaltningen. 

Samt­li­ge kil­der, som Fri­heds­bre­vet har kon­tak­tet, har ind­vil­li­get i at snak­ke med os, og samt­li­ge har bekræf­tet for­tæl­lin­ger­ne om det dår­li­ge arbejdsmiljø. 

Det arbejds­mil­jø, som udspil­ler sig under Mia Nye­gaards ledel­se, bli­ver beskre­vet som brutalt og utryghedsskabende. 

Et pro­blem, som beskri­ves gen­ta­gen­de gan­ge, er, at borg­meste­ren er “humør­syg.”

“I det øje­blik om mor­ge­nen, når borg­meste­ren møder ind, så sid­der alle og er nervø­se. Hun kom­mer nog­le gan­ge ud og kaster med nota­ter, hvis det ikke føl­ger hen­des sir­li­ge system. Hun siger aldrig god­mor­gen. Hun er ofte rasen­de, i det sekund hun møder ind. Timer efter kan hun være overg­lad. Man ved aldrig, hvad der ven­ter en,” for­tæl­ler en nuvæ­ren­de medarbejder. 

Borg­meste­ren kan iføl­ge kil­der­ne fin­de på at udskam­me med­ar­bej­de­re for­an andre, udvæl­ge sig spe­ci­fik­ke med­ar­bej­de­re og køre på dem, bag­ta­le både leden­de og ikke-leden­de med­ar­bej­de­re, når de ikke er til ste­de, og råbe ad medarbejdere. 

Kil­der­ne beskri­ver en vel­kø­ren­de for­valt­ning, hvor der under skif­ten­de borg­me­stre har været et godt arbejds­mil­jø. Lige ind­til Mia Nye­gaard over­tog borgmesterposten. 

Iføl­ge med­ar­bej­der­ne i for­valt­nin­gen adva­re­de Mia Nye­gaard med­ar­bej­der­ne om sit tem­pe­ra­ment, da hun til­t­rå­d­te som borg­me­ster, og for­tal­te, at man ikke skul­le tage det ilde op, hvis hun blev vred. Det var bare hen­des facon, for­tal­te hun iføl­ge kilderne. 

Og den facon har nu sat dybe spor i arbejds­mil­jø­et i for­valt­nin­gen, lyder det. 

Mia Nye­gaard har valgt at sva­re på kri­tik­ken i den­ne arti­kel skrift­ligt. Hun skriver: 

“Jeg er utro­ligt ked af, at nogen har den her ople­vel­se. Det vil jeg ger­ne bekla­ge. Jeg må og kan ikke kom­men­te­re på per­so­na­lesa­ger. Til gen­gæld kan jeg sige, at jeg som men­ne­ske er umid­del­bar, til­lids­fuld og nog­le gan­ge direk­te. Som borg­me­ster og poli­ti­ker er jeg dre­vet af at ska­be resul­ta­ter for Køben­havn, køben­hav­ner­ne og køben­hav­ner­nes skat­te­kro­ner. Det bety­der også, at der stil­les krav til det fag­li­ge niveau i organisationen” 

Neds­melt­nings­mø­det

Kri­tik­ken fra både nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re er ikke kun ret­tet mod Mia Nyegaard. 

“Vi er vant til, at poli­tisk valg­te lede­re kan have en anden ledel­ses­stil og nog­le gan­ge også være kor­te­re for hove­d­et end embeds­mænd,” for­tæl­ler en kilde. 

Pro­ble­met opstår dog, for­di ledel­sen i for­valt­nin­gen ikke for­mår at skær­me de alme­ne med­ar­bej­de­re fra Mia Nye­gaards vredesudbrud. 

“Direk­tion er fuld­stæn­dig klar over, hvad der fore­går, men de fore­ta­ger sig ikke noget. Der er en følel­se af, at der sid­der en direk­tion, som ikke gri­ber ind, selv­om de bur­de,” for­tæl­ler en nuvæ­ren­de med­ar­bej­der i forvaltningen. 

Det er på trods af, at der det sene­ste år har været afholdt adskil­li­ge kri­se­mø­der i direk­tions- og ledel­ses­se­kre­ta­ri­a­tet om det dår­li­ge arbejds­mil­jø. Iføl­ge kil­der­ne kan møde­r­ne føres direk­te til­ba­ge til Mia Nye­gaards ledelse. 

Et af de møder, der går igen i for­tæl­lin­gen om borg­meste­rens ledel­se, omta­les inter­nt i for­valt­nin­gen som neds­melt­nings­mø­det.

Mødet blev afholdt i for­å­ret 2022, hvor arbejds­mil­jø­et var på dags­or­de­nen, og hvor en ræk­ke med­ar­bej­de­re for­tal­te om deres util­freds­hed med arbejds­mil­jø­et. Mødet end­te dog langt fra kon­struk­tivt, men resul­te­re­de i ste­det i, at med­ar­bej­de­re gik græ­den­de hjem. 

Fle­re af hin­an­den uaf­hæn­gi­ge kil­der beskri­ver, at med­ar­bej­de­re er brudt sam­men i gråd eller er gået grå­d­kval­te hjem fra arbej­det som direk­te kon­se­kvens af det arbejds­mil­jø, der er i for­valt­nin­gen under Mia Nyegaard. 

Iføl­ge kil­der­ne er fle­re med­ar­bej­de­re ble­vet syge­meldt på bag­grund af arbejds­mil­jø­et, mens andre har sagt deres job op eller har bedt om at bli­ve flyttet. 

Sam­ti­dig har de man­ge kri­se­mø­der ikke haft en mærk­bar kon­se­kvens for arbejdsmiljøet. 

Så sent som i novem­ber har der igen været afholdt kri­se­mø­der i for­valt­nin­gen om borg­meste­rens ledel­ses­stil. Iføl­ge med­ar­bej­der­ne har møde­r­ne den­ne gang været kon­struk­ti­ve nok, så læn­ge emnet har været Mia Nye­gaards ledel­ses­stil. Når det til gen­gæld har hand­let om for­valt­nin­gen og spe­ci­fik­ke che­fer, har tonen været hård, og med­ar­bej­der­ne er ble­vet beskyldt for ikke at løf­te de opga­ver, som de skal. 

Udser sig med­ar­bej­de­re og kører på dem

Borg­meste­ren har iføl­ge fle­re af kil­der­ne udset sig fle­re med­ar­bej­de­re, som hun ikke kan lide, og som hun ret­ter en stor del af per­so­nan­gre­be­ne mod. 

Sam­ti­dig beskri­ver fle­re, at Mia Nye­gaard bag­ta­ler dis­se med­ar­bej­de­re over­for andre og åbent har beskre­vet, at der er navn­giv­ne folk, hun bestemt ikke kan lide. 

“Hun ser sig sur på en per­son og er helt tyde­lig omkring, at hun ikke kan lide ved­kom­men­de,” udta­ler en med­ar­bej­der ano­nymt og fortsætter: 

“En ting er en måde at tale på. En anden ting er også måden, som man ikke taler på. Alt­så at man igno­re­rer med­ar­bej­de­re og taler ned­sæt­ten­de om dem bag deres ryg.” 

Selv­om borg­meste­ren udser sig spe­ci­fik­ke med­ar­bej­de­re, beskri­ver de ano­ny­me kil­der, at vok­senskæl­du­den og over­fus­nin­ger­ne kan ret­tes mod alle med­ar­bej­de­re, og at alle kan stå for skud. 

Fle­re med­ar­bej­de­re, der har eller har haft arbejds­mæs­sig til­knyt­ning til for­valt­nin­gen, beskri­ver at have haft ondt i maven over at gå på arbej­de, og at de aldrig vid­ste, hvor de hav­de borg­meste­ren henne. 

Det ene øje­blik kan hun iføl­ge de ano­ny­me kil­der rose med­ar­bej­de­re, og det næste øje­blik over­fu­se dem. 

“Alle kan stå for skud, og man får skudt man­ge ting i sko­e­ne. Alt fra at en sag til udval­get ikke er ble­vet skre­vet på en måde, som Mia Nye­gaard kan lide det, til at hen­des kalen­der er boo­k­et på en måde, hun ikke bry­der sig om. Jeg har set hen­de bli­ve rasen­de over, at der ikke var den rig­ti­ge kaf­fe i kaf­fe­ma­ski­nen. Alle kan stå for skud,” for­tæl­ler en nuvæ­ren­de medarbejder. 

Radi­kal samværspolitik

Mia Nye­gaards par­ti, Radi­ka­le Ven­stre, har efter en ræk­ke sager med kræn­kel­ser, der blandt andet fik den tid­li­ge­re for­mand Mor­ten Øster­gaard til at træk­ke sig, ind­ført en samværspolitik. 

Ret­nings­linjer­ne skal sik­re, at ingen med­lem­mer af par­ti­et ople­ver uac­cep­ta­bel adfærd. 

“Uac­cep­ta­bel adfærd fin­der sted, når fol­ke­valg­te, meni­ge med­lem­mer eller ledere/medarbejdere udvi­ser uøn­sket ver­bal eller fysisk adfærd med det for­mål eller den virk­ning at kræn­ke en anden per­sons vær­dig­hed, navn­lig ved at ska­be et tru­en­de, fjendt­ligt, ned­vær­di­gen­de, ydmy­gen­de eller ube­ha­ge­ligt kli­ma,” står det i samværspolitikken. 

Da Ekstra Bla­det og Fri­heds­bre­vet kun­ne beskri­ve, hvor­dan den Radi­ka­le Euro­pa-par­la­men­ta­ri­ker Karen Mel­chi­or hav­de ledt sit kon­tor i Bruxel­les sær­de­les hårdt med et utrygt arbejds­mil­jø til føl­ge, opfor­dre­de Radi­ka­les hoved­be­sty­rel­se Mel­chi­or til at træk­ke sig fra sit man­dat på grund af brud på samværspolitikken. 

Dyk­ker man læn­ge­re ned i par­tiets samvær­spo­li­tik, står der, at uac­cep­ta­bel adfærd eksem­pel­vis også kan være sår­en­de bemærk­nin­ger, bag­ta­lel­se eller ude­luk­kel­se fra det soci­a­le og fag­li­ge fæl­les­skab, at bli­ve råbt ad eller lat­ter­lig­gjort, ned­vur­de­ring af ansat­tes eller fri­vil­li­ges arbej­de, deres arbejds­ind­sats eller deres kom­pe­ten­ce, fjendt­lig­hed eller tavs­hed som svar på spørgs­mål eller for­søg på samtale. 

Alt­sam­men ting, som, kil­der­ne beskri­ver, er en del af den adfærd, som præ­ger Mia Nye­gaards ledel­se og arbejds­mil­jø­et under hende. 

Par­ti­et skri­ver des­u­den i samvær­spo­li­tik­ken, at de ikke accep­te­rer nogen form for kræn­ken­de adfærd. 

Det siger Mia Nyegaard

Fri­heds­bre­vet har bedt Mia Nye­gaard om et inter­view. Hun har dog sva­ret skrift­ligt på de kri­tik­punk­ter af hen­des ledel­ses­stil, som den­ne arti­kel beskriver. 

Om sin ledel­ses­stil skri­ver hun: 

”Jeg er utro­ligt ked af, at nogen har den her ople­vel­se. Det vil jeg ger­ne bekla­ge. Jeg må og kan ikke kom­men­te­re på per­so­na­lesa­ger. Til gen­gæld kan jeg sige, at jeg som men­ne­ske er umid­del­bar, til­lids­fuld og nog­le gan­ge direk­te. Som borg­me­ster og poli­ti­ker er jeg dre­vet af at ska­be resul­ta­ter for Køben­havn, køben­hav­ner­ne og køben­hav­ner­nes skat­te­kro­ner. Det bety­der også, at der stil­les krav til det fag­li­ge niveau i organisationen” 

Om bok­se­bol­den på sit kon­tor, skri­ver hun: 

”Det er rig­tigt, der står en lege­tøjs­ud­ga­ve af en bok­se­bold fra Tiger på borg­mester­kon­to­ret. Det er en afskeds­ga­ve fra Soci­al­for­valt­nin­gens direk­tion, som blev givet med et glimt i øjet i for­hold til alle de fru­stra­tio­ner, vi hav­de haft under covid-hånd­te­rin­gen eller man­gel på sam­me sær­ligt for de mest udsat­te og sår­ba­re køben­hav­ne­re. Vi skrev man­ge bre­ve til de for­skel­li­ge mini­stre i den peri­o­de, for­di det altid var de sår­ba­re og udsat­te på soci­a­l­om­rå­det, der ikke var taget med i de man­ge til­tag. Og der sag­de vi tit for sjov til hin­an­den, at vi skul­le have en bok­se­bold – kon­tek­sten var, at min tid­li­ge­re direk­tør hav­de sat en rig­tig en op i haven for at kun­ne træne”. 

”Den står frem­me for at min­de mig som poli­ti­ker om, der er meget at kæm­pe for. At jeg kæm­per for Køben­havn og køben­hav­ner­ne. I for­ri­ge valg­pe­ri­o­de kæm­pe­de jeg i fire år for de mest udsat­te og sår­ba­re køben­hav­ne­re og nåe­de langt. Der kom fle­re pen­ge til et områ­de, som mang­le­de. På kul­tur- og fri­tids­om­rå­det glæ­der jeg mig til at kæm­pe for at ska­be kul­tur- og fri­tidstil­bud til end­nu fle­re køben­hav­ne­re. For bred­den, for de dyg­ti­ge og for de sårbare” 

Direk­tio­nen i Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen oply­ser følgende: 

”Direk­tio­nen bekla­ger, at nog­le med­ar­bej­de­re har haft den ople­vel­se. Vi kom­men­te­rer ikke på per­so­na­lesa­ger, men er opmærk­som­me på, at der er med­ar­bej­de­re, som har ople­vet udfor­drin­ger med trivs­len i sekre­ta­ri­a­tet. Det­te tager vi alvor­ligt. Der­for har vi sam­men med med­ar­bej­der­ne aftalt at igang­sæt­te en pro­ces med bistand fra Arbejds­mil­jø Køben­havn, som er kom­mu­nens råd­gi­ver om arbejds­mil­jø for at få taget hånd om de udfor­drin­ger, som nog­le med­ar­bej­de­re i sekre­ta­ri­a­tet ople­ver. Sam­ti­dig fort­sæt­ter vi arbej­det med at opbyg­ge et effek­tivt og pro­fes­sio­nelt sekre­ta­ri­at til betje­ning af direk­tion og borg­me­ster med de krav til kom­pe­ten­cer og kva­li­tet, som det for­drer. For os er det vig­tigt, at et godt arbejds­mil­jø går hånd i hånd med at leve­re gode resultater”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her