Radi­ka­les bruta­le borg­me­ster: Mia Nye­gaards ledel­se præ­get af chi­ka­ne, over­fus­nin­ger og frygt – og med­ar­bej­der­ne flygter

Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i Køben­havns Kom­mu­ne, Mia Nye­gaard fra Radi­ka­le Ven­stre, har iføl­ge en lang ræk­ke tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re truk­ket et brutalt arbejds­mil­jø med ind i for­valt­nin­gen med udskam­ning af med­ar­bej­de­re, ned­vær­di­gen­de tale og gene­rel util­reg­ne­lig adfærd over­for de ansat­te. Det kan Fri­heds­bre­vet nu for­tæl­le, efter at have talt med mere end 10 kil­der med til­knyt­ning til for­valt­nin­gen. Fle­re af kil­der­ne arbej­der med direk­te refe­ren­ce til borg­meste­ren eller i afde­lin­ger, som er tæt knyt­tet op af direk­tions- og ledelsessekretariatet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her