Radi­kalt bag­land i liv­tag med intern udlændingedebat

Både på de ydre og de indre linjer har der de sene­ste uger været uro omkring Radi­ka­le Ven­stres udlæn­din­gepo­li­tik.  Det sker efter en ræk­ke opsigtsvæk­ken­de udta­lel­ser fra par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer Andreas Ste­en­berg i Altin­get, og Fri­heds­bre­vet har rejst tvivl om par­tiets linje i for­hold til græn­se­hegn, flygt­nin­ge og krav om stats­bor­ger­skab. Her vil­le Andreas Ste­en­berg tage et opgør med den iføl­ge ham “nai­ve” og “for­ker­te” udlæn­din­gepo­li­tik, som Radi­ka­le Ven­stre har stå­et for. Men de udta­lel­ser har skabt røre i par­ti­et, og uro­en fik i wee­ken­den par­tiets hoved­be­sty­rel­se til at skæ­re igen­nem: Radi­ka­le Ven­stres udlæn­din­gepo­li­tik “står fast”. Så fast, at hoved­be­sty­rel­sen har ved­ta­get prin­cip­per for par­tiets udlæn­din­gepo­li­tik, som blev for­mu­le­ret til­ba­ge i år 1997. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her