Radi­kalt bag­land i liv­tag med intern udlændingedebat

Både på de ydre og de indre linjer har der de sene­ste uger været uro omkring Radi­ka­le Ven­stres udlæn­din­gepo­li­tik.  Det sker efter en ræk­ke opsigtsvæk­ken­de udta­lel­ser fra par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer Andreas Ste­en­berg i Altin­get, og Fri­heds­bre­vet har rejst tvivl om par­tiets linje i for­hold til græn­se­hegn, flygt­nin­ge og krav om stats­bor­ger­skab. Her vil­le Andreas Ste­en­berg tage et opgør med den iføl­ge ham “nai­ve” og “for­ker­te” udlæn­din­gepo­li­tik, som Radi­ka­le Ven­stre har stå­et for. Men de udta­lel­ser har skabt røre i par­ti­et, og uro­en fik i wee­ken­den par­tiets hoved­be­sty­rel­se til at skæ­re igen­nem: Radi­ka­le Ven­stres udlæn­din­gepo­li­tik “står fast”. Så fast, at hoved­be­sty­rel­sen har ved­ta­get prin­cip­per for par­tiets udlæn­din­gepo­li­tik, som blev for­mu­le­ret til­ba­ge i år 1997. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.